Η νεότερη αρνητική γνωμοδότηση υπηρεσίας για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού στην περιοχή “Αμόνι” της Σαμοθράκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωμοδότηση για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σχετικά με το έργο «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 2,7 MW ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΜΟΝΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.» εντός περιοχής του δικτύου NATURA 2000 , με κωδικό GR 1110004 SPA «Φεγγάρι Σαμοθράκης, Ανατολικές Ακτές, Βραχονησίδα Ζουράφα και Θαλάσσια ζώνη» και GR 1110012 «Όρος Φεγγάρι και παράκτια ζώνη».

(Απόσπασμα)

ΑΡΝΗΤΙΚΑ για την υλοποίηση του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 2,7 MW ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΜΟΝΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΙΑΡΕΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.» εντός περιοχών του δικτύου NATURA 2000 , για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επιφανειακή απορροή των υδάτων και τον υδρολογικό κύκλο της περιοχής και συγκεκριμένα:
    α. αύξηση του πλημμυρικού κινδύνου, τόσο στην περιοχή του έργου, όσο και στις κατάντη περιοχές με αποτέλεσμα την αύξηση της διάβρωσης, η οποία με τη σειρά της θα ευνοήσει περαιτέρω απώλειες δέντρων και σε συνδυασμό με την βόσκηση ενδεχομένως να οδηγήσει σε απογύμνωση της περιοχής και
    β. αλλαγή του μικροκλίματος στην περιοχή και την διατάραξη του φυσικού ισοζυγίου θερμοκρασίας/υγρασίας με αποτέλεσμα τη μειωμένη τροφοδοσία πηγών και ρεμάτων τους θερινούς μήνες, ειδικά στις λεκάνες απορροής του Άγγιστρου, του Φονιά και του Γυαλιού κι επομένως την υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος.
  2. Οι εκσκαφές, εκβραχισμοί, επιπέδωση κορυφών, διαπλάτυνση υφιστάμενου δρόμου, διάνοιξη νέου δρόμου, κ.ά., με αλλαγές στις κλίσεις και στο ανάγλυφο, θα οδηγήσουν στην διάβρωση και στην απώλεια σημαντικών ποσοτήτων εδάφους.
  3. Η όδευση του σχεδιαζόμενου δρόμου περνάει μέσα ή πολύ κοντά από τους τύπους οικοτόπων 4090 και 8220, γεγονός που συνεπάγεται τον κατακερματισμό τους και αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τα ενδιαιτήματα και την χωρική κατανομή ειδών προτεραιότητας ( ενδεικτικά silene samothracica, dianthus arpadians, campanula saonissia, centaurea samothracica) και δευτερογενώς τις μικρές συστάδες και λόχμες από Quercus petraea (απόδισκος δρυς), που αναπτύσσονται σε υψόμετρο μεταξύ των 500 και 900 μέτρων, περιλαμβάνουν αιωνόβια άτομα και ταξινομούνται στον τύπο οικοτόπου 91Μ0, καθώς και την συστάδα της Quercus petraea spp polycarpa, που αναπτύσσεται σε υψόμετρο μεταξύ 700 και 800 μέτρων και έχει ιδιαίτερη βιολογική αξίας, λόγω γεωγραφικής και κατά συνέπεια γενετικής απομόνωσης.
  4. Η χωροθέτηση του αιολικού πάρκου λαμβάνει χώρα εντός των κρίσιμων ενδιαιτημάτων για αναπαραγωγή και τροφοληψία του σπιζαετού και της αετογερακίνας (ειδών αυστηρής προστασίας).