23.9 C
Alexandroupoli
Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022

Θα λειτουργήσουν οι Κρατικές κατασκηνώσεις: Εγγραφές στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την κατασκήνωση Μάκρης

- Χορηγούμενη-

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε για το έτος 2020 την οργάνωση και λειτουργία των Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος που ανατίθεται σε Δήμους ως ακολούθως:

- Χορηγούμενη-1

Θυμίζουμε ότι πιθανότατα και την τρέχουσα εβδομάδα η επιτροπή των ειδικών θα προχωρήσει σε σχετικές εισηγήσεις για το άνοιγμα των κατασκηνώσεων και των ημερήσιων camps.

Αναλυτικά, η απόφαση:

Άρθρο 2

Διοίκηση Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων

Κάθε Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση του Κρατικού Προγράμματος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, και του οποίου η σύνθεση καθορίζεται ως εξής:

– Ένας (1) υπάλληλος του οικείου Δήμου

– Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

– Ένα (1) μέλος που να διακρίνεται για την κοινωνική του δράση και προσφορά, οριζομένων μεταξύ αυτών του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Οικονομικού Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. στις δημόσιες και άλλες αρχές και λαμβάνει γνώση των εγγράφων, εγκυκλίων και υπολοίπων οδηγιών των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τα καθήκοντά του εκτελούνται από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. έχει τη γενικότερη ευθύνη της διοίκησης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης και της διαχείρισης της κάθε είδους περιουσίας της.

Συντάσσει λεπτομερή προϋπολογισμό των απαιτουμένων πιστώσεων για την αντιμετώπιση:

α) των δαπανών εκτέλεσης των απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης, συντήρησής τους, διάλυσης και συγκέντρωσης του υλικού, και

β) των δαπανών διατροφής και λειτουργίας εν γένει της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης, τον οποίο υποβάλλει στον οικείο Δήμο.

Παρακολουθεί και εποπτεύει την πιστή εφαρμογή και τήρηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης.

Άρθρο 4

Λειτουργία Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων

Η λειτουργία της κάθε Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης ρυθμίζεται λεπτομερώς από την αριθμ. Ι. 5144/58 απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και αποτελεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Παιδικών Εξοχών και Κατασκηνώσεων.

Ο Συντονιστής (Αρχηγός) έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας και του συντονισμού των δράσεων προσωπικού και κατασκηνωτών σε καθημερινή βάση.

Ενημερώνεται έγκαιρα για την τοποθέτησή του όχι όμως νωρίτερα των 15 ημερών από την έναρξη της πρώτης κατασκηνωτικής περιόδου.

Στο έργο του αυτό υποβοηθείται από τους Επιμελητές, τους Τμηματάρχες, τους Ομαδάρχες, τους γυμναστές και τους ειδικούς συνεργάτες σε θέματα ψυχαγωγίας και χειροτεχνίας.

Οι διαχειριστές βρίσκονται στον χώρο της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης 15 ημέρες πριν και 10 ημέρες μετά ενώ τα στελέχη και το υπόλοιπο προσωπικό 3 ημέρες πριν και 3 ημέρες μετά την έναρξη και τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου, αντίστοιχα.

Για την υγιεινή του χώρου της κάθε Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης και την υγεία των κατασκηνωτών υπεύθυνος είναι ο γιατρός της Παιδικής Εξοχής –Κατασκήνωσης. Μετέχει ενεργά καθημερινά στη ζωή της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης, προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε κατασκηνωτές και προσωπικό και συνεργάζεται άμεσα με το Συντονιστή σε θέματα πρόληψης, διαιτολογίου κ.λ.π.

Στο έργο του βοηθείται από Νοσοκόμα / ο.

Ο Διαχειριστής και ο βοηθός του είναι αρμόδιοι για τον εξοπλισμό της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης με αναλώσιμο και μη αναλώσιμο υλικό.

Ο Διαχειριστής καλύπτει τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα από κονδύλιο ύψους όχι ανώτερου των 293,47 ευρώ ανανεούμενο με την παρουσίαση των σχετικών αποδείξεων.

Το Διαιτολόγιο καθορίζεται μετά από συνεργασία Συντονιστή, Γιατρού και Διαχειριστή. Εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης.

Λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις ειδικής διατροφής κατασκηνωτών για λόγους υγείας ή θρησκευτικούς, καθώς και τα ενδεικτικά δεκαήμερα διατροφικά πλάνα που συντάχθηκαν από το Τμήμα Επιστήμης και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (έγγραφο Δ22 / οικ. 27412 / 853 / 3-6-2017).

Η προετοιμασία των κατάλληλων γευμάτων και ροφημάτων σε σκεύη και χώρους καθαρούς και η διανομή τους σε προκαθορισμένες ώρες βάσει του ωρολόγιου καθημερινού προγράμματος της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης, είναι ευθύνη του μάγειρα και του βοηθού του. Σε περιπτώσεις αδυναμίας πρόσληψης μάγειρα και βοηθού μαγείρου λόγω μη υποβολής αιτήσεων, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης, προκειμένου να τους ανατεθεί η εργασία παρασκευής των γευμάτων εντός του χώρου της Παιδικής Εξοχής – κατασκήνωσης.

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των μαγειρείων παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές και δεν είναι δυνατή η ανακατασκευή και προετοιμασία τους εντός του διαστήματος που απομένει για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων, η τροφοδοσία δύναται να ανατεθεί από τον εξουσιοδοτημένο Δήμο σε εταιρεία παραγωγής και διάθεσης ετοίμων γευμάτων, με την προϋπόθεση ότι το κόστος δεν θα υπερβαίνει: α) το ημερήσιο εφόδιο τροφοδοσίας που θα καθορισθεί για την τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο και

β) τη δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού το οποίο σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται να προσληφθεί (Μάγειρας και βοηθός Μάγειρα). Για την ανάθεση απαιτείται εγκριτική απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδίδεται ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημάρχου τηρουμένων των οικείων διατάξεων.

Το προσωπικό βοηθητικών εργασιών είναι επιφορτισμένο με την καθαριότητα των χώρων που σερβίρονται τα γεύματα, καθώς και των χώρων υγιεινής κ.λ.π.

Τα στελέχη και το προσωπικό διαμένουν εντός της κατασκήνωσης και παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου.

Στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις, κατά τις περιόδους που φιλοξενούνται παιδιά απαγορεύεται η λειτουργία καντίνας ή κυλικείου. Επιτρέπεται μόνο κατά τις περιόδους που φιλοξενούνται οικογένειες, ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες.

Το ποσοστό κέρδους θα ανέρχεται σε 15% βάσει των τιμολογίων αγοράς, τα οποία θα εκδίδονται στο όνομα του ιδιώτη μισθωτή της καντίνας, και όχι της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης. Την επίβλεψη για τη σωστή λειτουργία της, θα έχει το Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης. Το ποσόν που θα καταβάλλεται από τον ιδιώτη μισθωτή στην Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση, θα διατίθεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτής για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών κ.λ.π.

Φιλοξενούμενοι

Στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις φιλοξενούνται:

παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, που έχουν ανάγκη παραθερισμού. Από τις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις αποκλείονται μέχρι αποκαταστάσεως της υγείας τους, τα παιδιά που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα (κοκίτης κ.λπ.) και εντελώς τα παιδιά που πάσχουν από ψυχονευρωτικά νοσήματα (επιληψία κ.λ.π.) σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3, 4 του ν. 749/1948.

Στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις φιλοξενούνται και παιδιά με αναπηρίες, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης.

Β. ηλικιωμένοι είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι, εφόσον βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, είναι μόνοι λόγω έλλειψης άλλης οικογένειας, χηρείας κ.λπ. και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατασκήνωσης.

Γ. ενήλικοι με αναπηρίες εφόσον προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατασκήνωσης.

Για το έτος 2020 ο αριθμός των φιλοξενουμένων θα ανέλθει σε 12.080 άτομα, ως ακολούθως:

Α) 7.350 παιδιά

Β) 1.670 ηλικιωμένοι

Γ) 3.060 άτομα με αναπηρίες (παιδιά και ενήλικες).

Άρθρο 6

Διαδικασίες Συμμετοχής

Οι εγγραφές των κατασκηνωτών (πλην των ατόμων με αναπηρίες) γίνονται στους Δήμους που θα λειτουργήσουν κατασκηνώσεις μέχρι την 5 η Ιουνίου 2020.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

– Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς το Δήμο που έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού.

– Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία να αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογεονεική, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. δικαιούχοι ΚΕΑ, άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κ.λ.π.).

– Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λ.π.).

Για την εγγραφή ηλικιωμένων ατόμων απαιτείται:

– Αίτηση του ατόμου στο Δήμο που έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης

– Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματός του.

– Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατομικά ή συλλογικά μέσω των ΚΑΠΗ που συμμετέχει κάθε ηλικιωμένος.

Οι διαδικασίες αιτήσεων, επιλογής και συμμετοχής ατόμων με αναπηρίες, η πρόσληψη των συνοδών και του ειδικού προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, θα ορισθούν με σχετική κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του νόμου 4520 / 2018 (Φ.Ε.Κ. 30 τ. Α΄)

Κατά την επιλογή των κατασκηνωτών προτιμούνται οι οικονομικά ασθενέστεροι.

Οι κατηγορίες των κατασκηνωτών θα καταβάλλουν ποσό συμμετοχής «30,00» ευρώ, εξαιρουμένων των κάτωθι περιπτώσεων που δεν θα καταβάλλουν ποσό συμμετοχής:

α) τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι καθώς και των οικογενειών που είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ,

β) τα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που θα συμμετέχουν,

γ) ηλικιωμένα άτομα δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ.

Κάθε εξουσιοδοτημένος Δήμος που θα λειτουργήσει κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος, θα πρέπει να ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα, που ο κατασκηνωτής, εφόσον επιλεγεί, θα καταθέτει το ποσό συμμετοχής του και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα δώσουν το διπλότυπο της απόδειξης κατάθεσης της Τράπεζας στον Διαχειριστή της κατασκήνωσης με την υποχρέωση να ενημερώσει τον οικονομικό σύμβουλο αυτής.

Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν θα συμμετέχει τελικά στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Τα έσοδα που θα προκύψουν από τη συμμετοχή των κατασκηνωτών θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των κατασκηνώσεων και για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας τους.

Η κίνηση των λογαριασμών αυτών θα γίνεται μετά από εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των κατασκηνώσεων και έγκριση του οικείου Δημάρχου.

Οι Δήμοι που θα λειτουργήσουν Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος υποχρεωτικά θα πρέπει να φιλοξενήσουν κατασκηνωτές και από τους άλλους Δήμους της χώρας, εφόσον υποβληθούν σχετικές αιτήσεις.

Άρθρο 7

Προσωπικό

Κάθε Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση πλαισιώνεται από το ακόλουθο προσωπικό:

α) ένα συντονιστή

β) έναν επιμελητή για μέχρι 60 παιδιά

γ) έναν ομαδάρχη για μέχρι 15 παιδιά

δ) ένα γιατρό

ε) ένα νοσοκόμο

στ)ένα γυμναστή μέχρι 75 παιδιά

ζ) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα ψυχαγωγίας για μέχρι 75 παιδιά

η) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα χειροτεχνίας για μέχρι 75 παιδιά

θ) ένα διαχειριστή

ι) ένα βοηθό διαχειριστή

ια) ένα μάγειρα

ιβ) ένα βοηθό μάγειρα

ιγ) έναν αποθηκάριο

ιδ) έναν ειδικό τεχνίτη και ανάλογο προσωπικό βοηθητικών εργασιών.

ιε) ένα φυσιοθεραπευτή κατά το διάστημα φιλοξενίας ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων ατόμων.

Το προαναφερόμενο προσωπικό θα κατανεμηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε κάθε Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η πρόσληψή του από τον οικείο Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8

Προσόντα στελεχών

Τα στελέχη της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών Παιδικών Εξοχών ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων.

Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β΄ τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη εμπειρία.

Ο Τμηματάρχης είναι άτομο με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία, απόφοιτοςΛυκείου.

Ο Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α΄ τάξης Λυκείου.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.

γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών

ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και

στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή

Άρθρο 9

Προσόντα λοιπού προσωπικού

Ο Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση υπάλληλος του οικείου Δήμου, καθώς είναι υπόλογος και υπεύθυνος έναντι του Δήμου και του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση που ως διαχειριστής επιλεγεί υπάλληλος του οικείου Δήμου η θέση αυτή δεν θα προκηρυχθεί για πλήρωση.

Ο Γιατρός της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης είναι απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης. Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσληψης Ιατρού λόγω μη υποβολής αιτήσεων, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες Ιατρούς για 24ωρη ιατρική κάλυψη της κατασκήνωσης.

Ο Νοσοκόμος είναι απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων.

Ο Φυσιοθεραπευτής είναι απόφοιτος σχολής Π.Ε. ή Τ.Ε., μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

Ο Αποθηκάριος είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.

Ο Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

Βοηθητικό προσωπικό χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

Άρθρο 10

Οι κάθε είδους προμήθειες αναλώσιμου και μη αναλώσιμου υλικού διενεργούνται με μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους Δήμους διατάξεις.

Επίσης η εκτέλεση εργασιών στις κατασκηνώσεις γίνεται από τους Δήμους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11

Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση του χώρου και των εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης σε φορείς για τη λειτουργία κατασκηνωτικού προγράμματος.

Επιτρέπεται η παραχώρηση μέρους των εγκαταστάσεων των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων σε ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. σχολεία, συλλόγους, κ.λπ.) για να χρησιμοποιηθούν περιστασιακά για διάφορες εκδηλώσεις τους και όχι για να λειτουργήσουν ως κατασκηνώσεις, σε χρόνο εκτός κατασκηνωτικής περιόδου. Για την παραχώρηση απαιτείται απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημάρχου.

Άρθρο 12

Οι εξουσιοδοτημένοι με την παρούσα απόφαση Δήμοι, δύνανται και σε συνεργασία με άλλους Δήμους, να αναλαμβάνουν τη λειτουργία των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων της χωροταξικής τους αρμοδιότητας για τις οποίες έχει αποφασισθεί η αναστολή λειτουργίας τους, καθώς και των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων που θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον έτος μετά το πέρας της προγραμματισμένης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατασκηνωτικής περιόδου, εντός του χρονικού διαστήματος 1ης Ιουνίου έως 30ης Σεπτεμβρίου, με ίδια μέσα.

Για την ανάληψη λειτουργίας απαιτείται απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ. Σ. της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης, οικονομική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (ή των Δήμων) με εκτίμηση της δαπάνης, σχετική Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης που συντάσσεται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου (ή των Δήμων), εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού κατ’ εφαρμογή των άρθρων 7, 8, και 9 της παρούσας και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου (ή των Δημοτικών Συμβουλίων).

Άρθρο 13

Έλεγχος λειτουργίας

Α. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας – Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων (πρώην Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) κατά το διάστημα λειτουργίας των κατασκηνώσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πραγματοποιεί, κατ’ εντολή ή αυτεπάγγελτα, ελέγχους για τη διαπίστωση της εφαρμογής:

α) των διατάξεων της παρούσας απόφασης

β) των εγκυκλίων οδηγιών που έχουν εκδοθεί για την λειτουργία των κατασκηνώσεων

γ) την πρόληψη τυχόν παραλείψεων που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των κατασκηνωτών και

δ) την ομαλή και εν γένει απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Τα σχετικά πορίσματα των Επιθεωρητών γνωστοποιούνται έγκαιρα ώστε να υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και οι σχετικές υποδείξεις τους να υλοποιούνται άμεσα ώστε να διασφαλίζονται οι κατασκηνωτές και να περιφρουρείται το κύρος του θεσμού.

Β. Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας σε κάθε κατασκήνωση πραγματοποιούντα τουλάχιστον δύο (2) επιτόπιοι έλεγχοι (ένας στην αρχή της κατασκηνωτικής περιόδου και ένας κατά τη διάρκεια) από επιτροπή που συνιστάται για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποτελούμενη από: Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που υπηρετεί εντός του Νομού που λειτουργεί η κατασκήνωση, έναν (1) υπάλληλο του οικείου Δήμου και έναν (1) εκπρόσωπο του φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υποστηρικτικές υπηρεσίες για την φιλοξενία ατόμων με αναπηρίες.

Η επιτροπή πιστοποιεί την τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, του κανονισμού λειτουργίας των κατασκηνώσεων και των σχετικών εγκυκλίων και συντάσσει εκθέσεις για τα θέματα λειτουργίας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατασκηνωτές, οι οποίες υποβάλλονται, η μεν πρώτη εντός 5νθημένου από την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου, η δε δεύτερη έως την 31η Αυγούστου, στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 14

Θέματα λειτουργίας του κατασκηνωτικού προγράμματος που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ