Τέσσερις θέσεις εργασίας για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης

Προκήρυξη εξέδωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης για την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης, οργάνωση λοιπών λειτουργικών χώρων και υλοποίηση των συνοδευτικών επικοινωνιακών δράσεων» του έργου «αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης και έργα προστασίας του ευρύτερου χώρου από φυσικές καταστροφές» που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

Ειδικότητα Αριθμός θέσεως Τόπος απασχόλησης
ΠΕ Αρχαιολόγων-Μουσειολόγων 1 θέση Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης
ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην οργάνωση εκθέσεων-επανεκθέσεων σε μουσεία ή χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος 1 θέση Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης
ΤΕ Λογιστών με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της ΕΕ που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας 1 θέση Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων 1 θέση Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τη συμπλήρωση τεσσάρων μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Αλ. Συμεωνίδη 4, 691 32 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης υπόψιν κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25310 22411, 25310 21517),

Η προθεσμία υποβολής ολοκληρώνεται την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Info
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την προκήρυξη εδώ