Τα αποτελέσματα των ελέγχων στα πρατήρια για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων

Με έγγραφο που απέστειλε στην βουλή ο Υπ.Οικονομικών κος Ε.Τσακαλώτος γνωστοποίησε τα αποτελέσματα των ελέγχων για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων.

Η Δ/νση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα σαράντα πέντε (45) ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων για τη διαπίστωση παραβάσεων τελωνειακού και φορολογικού αντικειμένου και εφαρμογή του συστήματος εισροών- εκροών με λήψη δειγμάτων πετρελαιοειδών σε εννέα (9) περιπτώσεις.

Από τους ελέγχους αυτούς οι δέκα (10) κατέληξαν σε φορολογικές παραβάσεις, διαπιστώθηκαν παραβάσεις λαθρεμπορίας καυσίμων σε τέσσερις(4) περιπτώσεις και καταλογίστηκαν 187.472 παραβάσεις, που αφορούν τη χρήση του συστήματος εισροών- εκροών.

Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί τριάντα ένας (31) έλεγχοι σε φορτηγά οχήματα διεθνών μεταφορών προς διακρίβωση της εφαρμογής των διατάξεων της υπ’αριθ. Δ18Α/5017560/ ΕΞ2010/10(ΦΕΚ 610Β/10-06-10) Απόφασης του Υπ. Οικονομικών και διαπιστώθηκαν τρεις περιπτώσεις υπέρβασης των λίτρων καυσίμου, χωρίς ωστόσο η πλεονάζουσα ποσότητα να στοιχειοθετεί την παράβαση της λαθρεμπορίας, καθώς και μια περίπτωση λαθρεμπορίας, όπου ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία, για την επιβολή των προβλεπομένων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

Περαιτέρω από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε δύο εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης, διαπιστώθηκε, ότι στη μια εγκατάστασή της λειτουργούσαν έξι δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 150.000 λίτρων, ενώ υπήρχε νόμιμη άδεια μόνο για τέσσερις συνολικής χωρητικότητας 50.000 λίτρων και στη δεύτερη εγκατάστασή της λειτουργούσαν τέσσερις δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 80.000 λίτρων χωρίς νόμιμη άδεια. Και στην περίπτωση αυτή ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία για την επιβολή των προβλεπομένων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.