fbpx
9.9 C
Alexandroupoli
Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, 2022

Με 12 ευρώ το στρέμμα ενίσχυση τα βαμβάκια στον Έβρο και 5 τα σιτηρά

- Χορηγούμενη-

Πέρασε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση που προβλέπει την ειδική ενίσχυση με 5,8 εκατ. ευρώ (de minimis) των βαμβακοκοκαλλιεργητών και καλλιεργητών σιτηρών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Η σχετική ενίσχυση καθορίσθηκε σε 12 ευρώ το στρέμμα για την βαμβακοκαλλιέργεια και 5 ευρώ για τα χειμερινά σιτηρά.

Αναλυτικά η απόφαση έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αρ. 316/2019.

Άρθρο 2 Δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής βαμβακιού και χειμερινών σιτηρών στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις χορηγούνται με βάση τον Καν. (ΕΕ) αρ. 1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αρ. 316/2019. Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.
Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες.
Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.
Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή βαμβακιού ή/και στην παραγωγή χειμερινών σιτηρών στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2018 και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας βαμβακιού ή /και χειμερινών σιτηρών.
Το ύψος του κατ ́ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται:

α) σε 12 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας βαμβακιού.

β) σε 5 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας χειμερινών σιτηρών.

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμ- φωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) αρ. 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρού- σα, υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημα- σίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριο- ποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊ- όντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) αρ. 316/2019 (134.272.042 €).
Άρθρο 5 Χρηματοδότηση

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος των πιστώ- σεων του ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2020, με δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ- χεται μέχρι του ποσού των 5.800.000 ευρώ υπό τον όρο μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6
Διαδικασία Πληρωμής -Έλεγχος

Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρού- σης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο- τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερομένους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που θα λάβουν εφόσον πληρούν τις προϋπο- θέσεις του Καν. (ΕΕ) αρ. 1408/2013 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αρ. 316/2019 καθώς και ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σημασίας με παρα- πομπή στον κανονισμό.
Κάθε Υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
α) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση εκμετάλλευσης – Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.

β) ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω δι- αδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

γ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυ- τούς σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) αρ. 1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αρ. 316/2019, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι με την είσπρα- ξη της νέας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό των ενισχύ- σεων ήσσονος σημασίας δεν θα υπερβεί το ανώτατο ατομικό όριο των 20.000 ευρώ σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ανωτέρω Κανονισμού.

δ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετι- κά με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση βάσει άλλων Κανο- νισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) αρ. 1408/2013.

Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς – Τμήμα Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών.
Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει: – στην έκδοση εντολής πληρωμής και- στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπι-
στωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζι- κών λογαριασμών των δικαιούχων.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) κάθε πληροφορία σχε- τική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μεριμνά για την δημιουρ- γία των κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.
Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρ- βασης του ανώτατου ορίου (παράγρ. 2, άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) αρ. 1408/2013) συνεπεία υπέρβασης του ποσού η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει για την ανάκτηση της χο- ρηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολο της στο δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ. 7 του Κα- νονισμού (ΕΕ) αρ. 1408/2013.
Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1408/2013 διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερο- μηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Οικονομικών καιΤροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr
spot_img

Διαβασε και αυτο