«Η ΔΕΥΑΑ σταθερά στον δρόμο εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της με διασυνοριακή συνεργασία» (video)

Σε μία πρωτοπόρα δράση αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας του νερού αλλά του δικτύου ύδρευσης, προχωρά η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης. Ο λόγος για το έργο “Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία 2014- 2020» και αποτελεί μία συστηματική προσπάθεια για τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού σχεδίου προς μία βιώσιμη διαχείριση των υδάτων μέσα από την αποδοτική χρήση των διασυνοριακών διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Το πρόγραμμα αυτό, προβλέπει την ανάπτυξη πιλοτικών πληροφοριακών συστημάτων ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η μέτρηση αλλά και η λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του νερού, την ποσότητα του και την ποιότητα του δικτύου,  καθώς και για το τι τελικά φτάνει στον κάθε καταναλωτή.

Πως θα γίνει αυτό; Με την τοποθέτηση ειδικών αισθητήρων και διατάξεων τα οποία ασύρματα θα μεταφέρουν τις πληροφορίες και τις μετρήσεις και στη συνέχεια με τα σωστά λογισμικά, θα αποτυπώνονται τυχόν διαρροές, προβλήματα στην ποιότητα, προκειμένου να διορθωθούν.

Οι προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε μία ενιαία
διασυνοριακή προσέγγιση για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων συμβάλλοντας
στην προσαρμογή έναντι των απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά και ειδικότερα στον τομέα της αποδοτικής χρήσης. Το εταιρικό σχήμα του έργου WRESTLE απαρτίζεται από τους ακόλουθους
φορείς:

1. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ) – Επικεφαλής εταίρος
2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
3. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
4. Δήμος Ξάνθης
5. ΜΚΟ “South West Public Information Center” (SWPIC) – Βουλγαρία
6. Δήμος Kresna – Βουλγαρία
Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 695.465,96 €, ο οποίος προέρχεται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ).