fbpx
35.9 C
Alexandroupoli
Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Κομοτηνή: Αυτοκίνητα από 200 ευρώ – Δείτε τη λίστα με τα 42 οχήματα και κάντε την επιλογή σας

Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 στις 10:00, στο Τελωνείο Κομοτηνής προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για να πουληθούν το καθένα χωριστά, τα παρακάτω επιβατικά αυτοκίνητα για κυκλοφορία και Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στο συνημμένο κατάλογο

Ώρες επισκέψεων

Η επίσκεψη των προς δημοπράτηση οχημάτων στην Αποθήκη Μαγουλέζας επιτρέπεται από 20.5.2024 μέχρι και 22.5.2024 από 9:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Για τα δημοπρατούμενα Οχήματα που ευρίσκονται σε Αποθήκες Τρίτων (εκτός Δ.Δ.Δ.Υ.) η επίσκεψη θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους υπεύθυνους κάθε διακατέχουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στην διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωσή του επί των νέων όρων πώλησης που ισχύουν, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr)

Δήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

diak_tel_kom_23052024

Σημειώσεις για τα οχήματα
Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους: Ο διακανονισμός του υπολοίπου τιμήματος μετά την καταβολή του 20%, γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας. Τυχόν αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού και μόνο για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες θα γίνονται δεκτές αυστηρά εντός των 30 αυτών ημερών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατήρηση 1η: Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες για τα οχήματα προς κυκλοφορία είναι 300 €, για τα οχήματα προς διάλυση και Ο.Τ.Κ.Ζ. είναι 100 €, για τις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα για κυκλοφορία είναι 100€ και για τα δίκυκλα για διάλυση είναι 50€.

Παρατήρηση 2η: Οι συμμετέχοντες στις δημοπρασίες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο πιστοποιητικό ταυτοποίησης σε ισχύ και να γνωρίζουν και να δηλώνουν στην Επιτροπή Δημοπρασιών τον Α.Φ.Μ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ιδιότητα κ.λ.π.

Οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ήτοι:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο συστατικής πράξης – καταστατικό, στο οποίο θα ορίζεται η έναρξη και η
    διάρκεια της εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του.
  2. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού.
  3. Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ αυτών.
  4. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών, εφόσον δεν πρόκειται για το νόμιμο εκπρόσωπο της
    εταιρείας, υποχρεούνται να προσκομίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986
    θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

Μετά το πέρας της πλειοδοσίας του κάθε οχήματος, ο τελευταίος πλειοδότης καλείται να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει το 20% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) στο Ταμείο του Τελωνείου Κομοτηνής.

Η πληρωμή της προκαταβολής όσο και η πληρωμή του υπολοίπου 80% του τιμήματος γίνεται ως εξής :
α) για ποσό μέχρι 100 € με έναν από τους παρακάτω τρόπους ή με μετρητά,
β) για ποσό άνω των 100 €: 1) με ηλεκτρονική πληρωμή,
2) με χρήση κάρτας πληρωμής που έχει εκδοθεί στο όνομα του πλειοδότη,
3) με τραπεζική επιταγή ελληνικής τράπεζας σε διαταγή του Τελωνείου Κομοτηνής.

Παρατήρηση 3η: Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση εξοφλήσεως του τιμήματος με εφάπαξ καταβολή, ο αγοραστής έχει δικαίωμα έκπτωσης 30% στην τιμή κατακύρωσης.

Παρατήρηση 4η: Ο ΦΠΑ Μη Ενωσιακών δημοπρατηθέντων οχημάτων καταβάλλεται στο Τελωνείο Κομοτηνής μαζί με τον αναλογούντα εισαγωγικό δασμό, σύμφωνα με τα ορισθέντα στην υπ’ αριθμ. ΔΤΔ Α 1102365ΕΞ2018/29-06-2018 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & ΕΦΚ της ΑΑΔΕ.

Παρατήρηση 5η: Τα δημοπρατούμενα αυτοκίνητα, είναι μεταχειρισμένα με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευή πριν να τεθούν σε κυκλοφορία. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάζουν μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους. Με βάση τους νέους όρους πώλησης (άρθρο 22), αιτήσεις για αναστροφές-ακυρώσεις αγοροπωλησιών δεν γίνονται δεκτές εξαιρουμένων των περιπτώσεων που με βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών προκύπτει ότι το όχημα δεν δύναται να κυκλοφορήσει.

Παρατήρηση 6η: Πολλά από τα στοιχεία των αυτοκινήτων, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός, τύπος κ.λ.π., ελήφθησαν από τις εξωτερικές ενδείξεις τους, για την καλύτερη ενημέρωση των αγοραστών.

Η Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα των οχημάτων ουδεμία ευθύνη φέρει. Κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, με τεχνικούς της επιλογής τους. Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία για να αποφεύγονται οι υπαναχωρήσεις.

Παρατήρηση 7η: Προκειμένου για φορτηγά αυτοκίνητα άνω των 4 τόνων ή λεωφορεία προς κυκλοφορία, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κυριότητας, αλλά απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και η έκδοση του σχετικού βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 18 των ΝΕΩΝ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ. Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή.

Παρατήρηση 8η: Οι αγοραστές των οχημάτων για κυκλοφορία, υποχρεούνται να καταβάλουν το αναλογούν τέλος ταξινόμησης στο Τελωνείο πριν την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1) Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) όπως χαρακτηρίζονται από το Π.Δ. 116/2004 και τα οποία δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά, είτε ομαδικά, έχουν μόνο φορείς αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε.

2) Δικαίωμα συμμετοχής για τα Οχήματα προς Διάλυση, ήτοι των οχημάτων που κρίνονται ακατάλληλα για κυκλοφορία και δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 116/2004, δημοπρατούνται δε είτε το καθένα χωριστά, είτε ομαδικά, έχουν – εκτός από φορείς αδειοδοτημένους από την Ε.Δ.Ο.Ε.- και όσοι ασκούν δραστηριότητα συναφή με την διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας της οποίας προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ), χωρίς απαραίτητα να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.

3) Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία για την αγορά οχημάτων για διάλυση και Ο.Τ.Κ.Ζ., θα πρέπει να προσκομίσουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης από τη συλλογή και μεταφορά Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (άρθρο 36 παρ.4 του Ν.4042/2012). Οι αγοραστές οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι κατά την παραλαβή των τροχοφόρων θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος του χώρου αποθήκευσης από τυχόν μολύνσεις του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, από την δημιουργία αποβλήτων καθώς και της ατμόσφαιρας από τυχόν διαφυγή επικίνδυνων αερίων.
Επίσης οι αγοραστές των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των Οχημάτων για Διάλυση, κατά τον διακανονισμό υποχρεούνται επιπλέον να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα αγορασθέντα οχήματα θα διαλυθούν και δεν θα τεθούν σε κυκλοφορία, καθώς και να κοινοποιούν στην Υπηρεσία μας αντίγραφα Πιστοποιητικών Καταστροφής εκάστου Ο.Τ.Κ.Ζ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ:Β 3420/25-10-2016) που αναρτώνται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr)

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο