Δήμος Μαρώνειας – Σαπών: Υποχρέωση των πολιτών ο καθαρισμός των χόρτων σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τις ιδιοκτησίες τους

Ενημερώνουμε τους δημότες που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων κωμοπόλεων και οικισμών σε απόσταση μέχρι 100 μ. τα όριά τους ότι υποχρεούνται να προβούν στην αποψίλωση αυτών από ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, όπως και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β’Α) Πυροσβεστική Διάταξη.
Επίσης απαγορεύεται εντός αυτών το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών.
Συγχρόνως οι δημότες που είναι ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία έχουν εγκαταλείψει σε κοινόχρηστους χώρους και αποτελούν εστίες ρύπανσης, κυκλοφοριακών προβλημάτων κλπ να μεριμνήσουν για την απομάκρυνσή τους.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων με τα παραπάνω, θα εφαρμοστούν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Ο Αντιδήμαρχος
Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Ενέργειας
και Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Μαυρίδης Μιλιτάδης