fbpx
14.9 C
Alexandroupoli
Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Αυτή είναι η πρόταση των Επιμελητηρίων της ΑΜ-Θ για το 12%

- Χορηγούμενη-

Στη δημοσιότητα φέρνει για πρώτη φορά ο “Χ” την πρόταση νόμου των Επιμελητηρίων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά στο μείζον ζήτημα της επιδότησης κόστους εργασίας των επιχειρήσεων, το γνωστό 12%. Αυτή έχει εκπονηθεί από έγκριτους νομικούς με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, κατόπιν εντολής των Επιμελητηρίων και της σύμφωνης γνώμης του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 21 § 1 του ν. 1767/1988, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1836/1989, προβλέφθηκε μέτρο οικονομικής ενίσχυσης μέσω του ΟΑΕΔ στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην περιοχή Δ΄ του αναπτυξιακού νόμου 1262/1982, ήτοι στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου και σε ορισμένους νομούς της περιοχής Γ΄ του ίδιου νόμου, δηλαδή στους νομούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Καβάλας καθώς και στις επαρχίες της Καλαμάτας και της Μεσσήνης του νομού Μεσσηνίας. Ωστόσο το μέτρο αυτό καταργήθηκε το 2016, ενώ ήδη από το 2010 έπαυσαν να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ενισχύσεις από τον ΟΑΕΔ.

Συνέπεια αυτής της μη τέλεσης πληρωμών για χρονικό διάστημα που υπερέβαινε τα πέντε συναπτά έτη ήταν οι επιχειρήσεις των ενισχυόμενων περιοχών και κλάδων να περιέλθουν σε δυσμενέστατη οικονομική θέση, καθώς ο προγραμματισμός τους και η απασχόληση από αυτές εργατικού δυναμικού βασιζόταν και στις οφειλόμενες βάσει των ανωτέρω διατάξεων ενισχύσεις. Καθώς δε οι περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης έχουν κατά μείζονα λόγο πληγεί από την οικονομική κρίση, που διαρκεί καθ’ όλα αυτά τα έτη που οι οικείες επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν τις οφειλόμενες ενισχύσεις, το πρόβλημα της μη καταβολής των οφειλόμενων ενισχύσεων υπερβαίνει τις κατ’ ιδίαν επιχειρήσεις και πλήττει συνολικά την οικονομική και την κοινωνική ζωή στις εν λόγω περιοχές, στις οποίες ούτως ή άλλως εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που τις καθιστούν υστερούσες έναντι άλλων περιοχών της χώρας.

Το πρόβλημα, όμως, πλήττει και τον οφειλέτη Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο οποίος καλείται να διαδραματίσει έναν εξαιρετικά σημαντικό και δύσκολο ρόλο στην τρέχουσα παρατεταμένη συγκυρία, ιδίως ως προς την καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας. Κατ’ επέκταση, πλήττεται το Ελληνικό Δημόσιο, που έχει εκ του νόμου το βάρος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την καταβολή των κρίσιμων ενισχύσεων. Ήδη οι πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν ασκήσει μεγάλο αριθμό αγωγών, η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Επομένως, πρέπει να εξευρεθεί μία λύση του προβλήματος για τη διευθέτηση των οφειλών των ενισχύσεων για τα παρελθόντα έτη, ώστε και οι επιχειρήσεις να επανέλθουν σταδιακά σε συνθήκες ομαλότητας και ο ΟΑΕΔ να μπορέσει σταδιακά να απαλλαγεί από τις οφειλές του χωρίς το Ελληνικό Δημόσιο να υποχρεωθεί σε μαζικές καταβολές προς τον ΟΑΕΔ, προκειμένου ο Οργανισμός να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις και να συνεχίσει ομαλά τη λειτουργία του.

Η λύση, σύμφωνα με την πρόταση Νόμου, που παρουσιάζει ο “Χ” και εκπονήθηκε κατόπιν εντολής των Επιμελητηρίων αναδεικνύει τη δυνατότητα συμψηφισμού οικονομικών ενισχύσεων του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 που οφείλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. προς επιχειρήσεις με χρέη τους προς το Δημόσιο.

Η πρόταση αιτιολογεί εμπεριστατωμένα τη δυνατότητα συμψηφισμού και καταλήγει στο παρακάτω σχέδιο διάταξης που αποτελεί και την ουσία αυτής, την οποία και παραθέτουμε αυτούσια:
Σχέδιο διάταξης

« 1. Οικονομικές ενισχύσεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 που οφείλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. προς επιχειρήσεις μπορούν να συμψηφίζονται από τις επιχειρήσεις με χρέη τους προς το Δημόσιο τα οποία είτε έχουν βεβαιωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είτε πρόκειται να βεβαιωθούν στο μέλλον.

  1. Για τον συμψηφισμό ο Ο.Α.Ε.Δ., κατόπιν σχετικής δήλωσης της επιχείρησης ότι προτίθεται να προβεί σε συμψηφισμό, εκδίδει βεβαίωση σχετικά με το ύψος της συνολικής οφειλής του Οργανισμού προς την επιχείρηση για την αιτία της παραγράφου 1. Στο βεβαιούμενο ποσό συνυπολογίζονται και οι τόκοι μέχρι του χρονικού σημείου της βεβαίωσης, καθώς και απαιτήσεις που έχουν παραγραφεί μέχρι πέντε έτη πριν τη δήλωση του εδαφίου α΄ της παρούσης παραγράφου.

  2. Η βεβαίωση εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της δήλωσης του εδ. α΄ της προηγούμενης παραγράφου. Εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της βεβαίωσης στην επιχείρηση, αυτή δικαιούται να υποβάλει προς τον Ο.Α.Ε.Δ. αντιρρήσεις κατά της βεβαίωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η επιχείρηση αποδέχεται τη βεβαίωση.

Αν η επιχείρηση υποβάλλει αντιρρήσεις, ο Ο.Α.Ε.Δ. οφείλει εντός δέκα ημερών είτε να απορρίψει τις αντιρρήσεις είτε να εκδώσει, κατ’ αποδοχή των αντιρρήσεων, νέα πράξη βεβαίωσης. Σε περίπτωση έκδοσης νέας πράξης βεβαίωσης, αν εντός δέκα ημερών από την κοινοποίησή της η επιχείρηση δεν δηλώσει εγγράφως προς τον Οργανισμό ότι την αρνείται, η νέα βεβαίωση γίνεται αποδεκτή από την επιχείρηση.

  1. Η βεβαίωση, με την αποδοχή της από την επιχείρηση καθ’ οιονδήποτε από τους τρόπους που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, οριστικοποιείται. Ο Ο.Α.Ε.Δ. οφείλει εντός πέντε ημερών από την οριστικοποίηση της βεβαίωσης να τη διαβιβάσει στην αρμόδια για την επιχείρηση Δ.Ο.Υ.

  2. Η επιχείρηση μπορεί να προβαίνει σε δηλώσεις συμψηφισμού της οριστικώς βεβαιωθείσης απαίτησής της κατά του Ο.Α.Ε.Δ. με χρέη της προς το Δημόσιο τα οποία είτε έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά το χρονικό σημείο της οριστικοποίησης είτε βεβαιώνονται σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο. Η δήλωση συμψηφισμού επιφέρει απόσβεση κατά το οικείο ποσό της οφειλής του Ο.Α.Ε.Δ.

  3. Σε περίπτωση που εντός πενταετίας από την οριστικοποίηση της βεβαίωσης και παρά την ενέργεια συμψηφισμών από την επιχείρηση για το σύνολο των βεβαιωμένων χρεών της προς το Δημόσιο δεν έχει αποσβεσθεί η συνολική οριστικώς βεβαιωθείσα απαίτηση, η επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει προς τον Ο.Α.Ε.Δ., κοινοποιώντας αμελλητί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δήλωση σχετικά με την άμεση καταβολή από τον Ο.Α.Ε.Δ. του μη αποσβεσθέντος μέρους της βεβαιωθείσης απαίτησης.

Από την υποβολή της δήλωσης και την κοινοποίησή της η επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να προβαίνει σε συμψηφισμούς κατά το παρόν άρθρο. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από τη δήλωση της παραγράφου 2 έως και την κοινοποίηση της δήλωσης της παρούσης παραγράφου δεν υπολογίζεται χρόνος παραγραφής της απαίτησης κατά του Ο.Α.Ε.Δ.

  1. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συμψηφισμού, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

Δήμος Μπακιρτζάκης

 

- Χορηγούμενη-
πηγηxronos.gr

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο