Την Τετάρτη 13 Μαΐου άλλη μια δια της περιφοράς του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως  συμμετέχουν την Τετάρτη 13-05-2020 και τις ώρες, από : 11:00 έως 14:00  στην 7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει  διά περιφοράς, σύμφωνα με:

 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
 • την από 11.03.2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ.Α’/11.03.2020),
 • την από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ. Α’/30.03.2020),
 • τις αριθ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ .

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για  την ψήφο σας ανά θέμα (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση παρόν), την Τετάρτη 13-05-2020 και τις ώρες, από : 11:00 έως 14:00 στο email:  dimsim@alexpolis.gr, για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
 2. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α)»  και αντικατάσταση του (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3.  Λήψη απόφασης για καθορισμό της χρήσης της αιτούμενης προς παραχώρηση δημόσιας έκτασης στο αγρόκτημα Μάκρης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 4. Έγκριση 3η αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 5. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ. 28.03/15.04.1957 για το έτος 2020 (Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)
 6. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης προς χρήση αίθουσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απαλού «Ο ΦΑΡΟΣ» (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 7. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος  προς τη Δ/νση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση προς χρήση δημόσιας έκτασης για κοινωφελείς σκοπούς (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 8. Τροποποίηση της 93/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Παράταση  εκμίσθωσης  του κυλικείου στο διατηρητέο κτίριο του Καπνομάγαζου (Δημοτική Βιβλιοθήκη)» (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 9. Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης αγροτεμαχίων των οικισμών Τριφυλλίου και Ιτέας της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ. κ. Νάκου Μ.)
 10. Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης “Πολυκοινωνικό” (Εισηγ. κ. Τσιαούση Ελ.)
 11. Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)

Σημειώνεται ότι:

 • Για τη  δια περιφοράς  συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 1/2 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν την ψήφο τους  από τις 11:00 έως τις 14:00, θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος