fbpx
25.9 C
Alexandroupoli
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

Την αναβάθμιση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών ζητά ο Πάρης Παπαδάκης

- Χορηγούμενη-

Ερώτηση έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή Έβρου Πάρη Παπαδάκη της Ελληνικής Λύσης σχετικά με το θέμα «Αναβάθμιση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών Έβρου» .

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωθήκαμε, το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φερών Έβρου, το οποίο συγκροτήθηκε το 2017, κρίνεται απαραίτητο πια να αναβαθμιστεί σε ανώτερο επίπεδο και να μεταβεί σε κανονικό. Το αιτιολογικό εδράζεται στο δεδομένο ότι οι ανάγκες και τα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή έχουν πολλαπλασιαστεί κρίνοντας επιπλέον απαραίτητη και την ενδυνάμωσή του. Τέλος, το πεδίο που επιχειρεί έχει διευρυνθεί καλύπτοντας τις περιοχές ευθύνης του Τελωνείου Κήπων, το οδικό δίκτυο, την Εγνατία Οδό και μια τεράστια έκταση εποπτείας για πυρκαγιές.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεστε όπως αναβαθμίσετε το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φερών Έβρου, κατά τα γραφέντα, στελεχώνοντάς το με προσωπικό έως και 20 άτομα, προκειμένου να αντιμετωπίζει άμεσα περιστατικά στην περιοχή ευθύνης του, δεδομένου ότι η Αλεξανδρούπολη απέχει 40 λεπτά;
  2. Διατίθεστε όπως παρασχεθεί γενική και κατάλληλη εκπαίδευση στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος Έβρου, έχοντας υπόψη ότι το εύρος των επεμβάσεών τους θα διευρυνθεί ποιοτικά σε νέα επίπεδα, όπως ο πλωτός σταθμός LNG, το εργοστάσιο φυσικού αερίου και η επαύξηση κίνησης τόσο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης όσο και στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος»;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Το κείμενο της απάντησης:

ΘΕΜΑ:«Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου».
ΣΧΕΤ:Η υπ’ αριθ. 3240/16.02.2024 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, τίθεται υπόψη σας ότι η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου αποτελεσματικότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, η προστασία του προσωπικού, καθώς και η επίλυση των όποιων ανακυπτόντων προβλημάτων αυτού αποτελούν μείζονες προτεραιότητες, τόσο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όσο και του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Αρχικά, δυνάμει της παρ. 11 του άρθ. 79 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), η σύσταση νέων Υπηρεσιών και Κλιμακίων του Πυροσβεστικού Σώματος, η αναδιάρθρωση, η συγχώνευση, η αναβάθμιση, καθώς και η κατάργηση υφιστάμενων Υπηρεσιών και Κλιμακίων γίνεται δυνάμει συγκεκριμένης διαδικασίας, λαμβανομένων υπόψη ιδίως οικονομικών και γεωγραφικών κριτηρίων καθώς και κριτηρίων επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ορθολογικής λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, σας γνωρίζεται ότι τον Ιανουάριο έτους 2022 εκπονήθηκε «Μελέτη καθορισμού της απαιτούμενης οργανικής δύναμης του Π.Σ.» από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή του Αρχηγείου, προς τον σκοπό -μεταξύ άλλων- ανάπτυξης μεθοδολογίας και κριτηρίων, ως προς την κατηγοριοποίηση και το ύψος της απαιτούμενης δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος στις οργανικές του μονάδες. Η εν λόγω μελέτη -βάσει σειράς κριτηρίων (επικινδυνότητα, κ.λπ.)- προσδιορίζει, τόσο την «οροφή δυνάμεων» (οργανική δύναμη), όσο και την ανά την Επικράτεια κατανομή τους, ούτως ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα να ανταποκρίνεται με αμεσότητα, πληρότητα και αποτελεσματικότητα στην αποστολή του.

Ως εκ τούτου, δυνάμει του άρθ. 79 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 01/2022 Απόφαση Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω Μελέτη, το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε διαδικασία αναμόρφωσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της οποίας, θα αποτυπωθεί το νέο οργανόγραμμα για όλες τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένου και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών Έβρου.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την εφαρμογή δυναμολογίου, στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φερών υπηρετούν τρείς (3) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων και δεκατρείς (13) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης. Οιαδήποτε, δε, μετακίνηση των πυροσβεστικών υπαλλήλων εξετάζεται και πραγματοποιείται λαμβανομένων υπόψη των ανακυπτουσών κάθε φορά απαιτήσεων.

Περαιτέρω, αναφορικά με την εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων και σύμφωνα με το εδ. α΄ της παρ. 32 του άρθρου 39 του Ν.4662/2020, «Στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων λειτουργούν Σχολεία όπου εισάγεται το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος για θεωρητική και πρακτική πιστοποιημένη κατάρτιση, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε συναφή, με τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος, αντικείμενα και τις νέες εξελίξεις στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων. Στα Σχολεία εκπαίδευση γίνεται ιδίως σε σήραγγες, αγωγούς, διυλιστήρια, αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια και πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου.»

Σε εφαρμογή του ως άνω νομοθετικού πλαισίου, το Πυροσβεστικό Σώμα δύναται μεταξύ άλλων να προγραμματίζει και να διεξάγει επιμορφωτικά σεμινάρια μέσω της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Εντός του πλαισίου αυτού, και για την ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του πυροσβεστικού προσωπικού, εκπονούνται νέα, βελτιωμένα και επικαιροποιημένα προγράμματα τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, βασισμένα στην πάγια εκπαιδευτική μεθοδολογία, σε συγγράμματα και σε εμπειρίες, ακολουθώντας τις εξελίξεις της επιστήμης.

Πλέον των ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι για το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού, αναφορικά με την εκπαίδευσή του και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, εφαρμόζεται η Εγκύκλιος 11/09.01.1990 Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «Έχοντας σκοπό την αναβάθμιση της παρεχομένης εκπαίδευσης σε επαγγελματικό και ευρύτερο εγκυκλοπαιδικό επίπεδο του πυροσβεστικού προσωπικού και στοχεύοντας στην επαγγελματική βελτίωση του έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογικής επανάστασης που συντελείται, καθορίζουμε με την παρούσα τα ακόλουθα: α. Σε όλους τους Σταθμούς και Υποσταθμούς θα πραγματοποιείται ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, εκτός εάν οι ημέρες αυτές συμπίπτουν με επίσημες αργίες και για τις Α΄ και Β΄ φυλακές, 2ωρη εκπαίδευση κατά φυλακή με μηνιαίο πρόγραμμα που θα καταρτίζεται από τους Σταθμούς και θα εγκρίνεται από τις Περιφερειακές Διοικήσεις. Στην εκπαίδευση θα λαμβάνουν μέρος όλοι οι εν υπηρεσία υπάλληλοι, εκτός εκείνων που ευρίσκονται σε εξωτερική υπηρεσία και ανάπαυση».

Επιπρόσθετα, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει στραφεί σε στρατηγικής σημασίας συνεργασίες με άλλους φορείς του Δημοσίου, λοιπά Σώματα Ασφαλείας και Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας, άλλα και με φορείς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παροχής – διανομής φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα, διενεργούνται και υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα

και στο εξωτερικό ανταλλάσσοντας γνώσεις, απόψεις, πρακτικές και εμπειρίες με συναδέλφους του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη η συμμετοχή Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ανά την επικράτεια, στο βραχύχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης-επιμόρφωσης σε θέματα δασικών πυρκαγιών, κατόπιν συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τη Δασική Υπηρεσία.

-Ο-

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ευάγγελος Τουρνάς

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο