fbpx
19 C
Alexandroupoli
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, 2020

Τη θεσμοθέτηση κάρτας εργασίας ζητούν οι Σύλλογοι Εργαζομένων Ιδιωτικών Υπαλλήλων

- Χορηγούμενη-

Με Υπόμνημα – Καταγγελία 52 σύλλογοι εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ζητούν τη θεσμοθέτηση κάρτας εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις.

Δείτε αναλυτικά: 

ΠΡΟΣ

- Χορηγούμενη-

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Έφη Αχτσιόγλου 

Κυρία Υπουργέ,

Σας υποβάλουμε το παρόν επείγον υπόμνημα – καταγγελία για την έκταση που έχουν λάβει σε βάρος των δικαιωμάτων μας, αλλά και της υγείας μας, οι εργοδοτικές πρακτικές επιβολής πρόσθετης εργασίας ταυτόχρονα με απειλές για απόλυση σε περίπτωση καταγγελίας της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, παρά το γεγονός πριν από μερικά χρόνια ψηφίσθηκε ειδική διάταξη για τη δήλωση της υπερεργασίας/υπερωρίας (αρθ. 36 Ν. 4488/2017). Παρά το σημαντικό περιεχόμενο της διάταξης αυτής, η κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη, δεδομένου ότι παραμένει ανεφάρμοστη μέχρι να εκδώσετε τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι καταγγελίες προς τα Σωματεία μας από ιδιωτικούς υπαλλήλους – μέλη των οργανώσεών μας, για μη δήλωση και αναγνώριση της αμοιβής συναδέλφων-ισσών μας για τις ώρες υπερεργασίας και υπερωρίας από εργοδότες, ειδικά μετά την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 650€.

Συγκεκριμένα μας καταγγέλλουν ότι μειώθηκαν οι ώρες ημερήσιας απασχόλησής τους πλασματικά, από τις 8 ώρες στις 6 ή και λιγότερο, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζουν να απασχολούνται 8ωρο – 12ωρο, ενώ κατά την εξόφληση της μηνιαίας μισθοδοσίας δεν υπολογίζονται και δεν καταβάλλονται καθόλου ή μερικώς, οι πρόσθετες ώρες απασχόλησης, υπερεργασίας και υπερωρίας τους. Το πρόβλημα δε, εντοπίζεται κυρίως σε κινητές δραστηριότητες και στο προσωπικό που απασχολείται σε τρίτες επιχειρήσεις π.χ εργολαβικές εταιρίες καθαρισμού, φύλαξης κ.λ.π. Μάλιστα πολλά από τα μέλη μας προσφεύγουν ανεπιτυχώς στις επιθεωρήσεις εργασίας και τα δικαστήρια, προκειμένου να τους καταβληθούν οι δεδουλευμένες αποδοχές για τις πρόσθετες ώρες εργασίας,  καθώς δεν υπάρχει ισχυρό αποδεικτικό υλικό (π.χ. κάρτα εργασίας) για την υπερεργασιακή – υπερωριακή απασχόλησή τους.

Με το άρθρο 26 του Ν.3996/2011 για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 170/05-08-2011) προβλέφθηκαν τα παρακάτω:

«Άρθρο 26

Θεσμοθέτηση κάρτας εργασίας

 1. Με ευθύνη των επιχειρήσεων ενημερώνεται καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το χρόνο εργασίας, την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων της επιχείρησης οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η διαδικασία αυτή γίνεται με τη χρήση κάρτας εργασίας σε ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού (ωρομέτρηση) και τα στοιχεία διαβιβάζονται με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται με τα αναγραφόμενα στην υποβαλλόμενη από την επιχείρηση Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι κλάδοι και το είδος των επιχειρήσεων ανά γεωγραφική περιοχή στις οποίες θα εφαρμοστεί το σύστημα της κάρτας εργασίας και θα ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης. 
 1. Στις επιχειρήσεις, οι οποίες υποχρεούνται να εγκαταστήσουν το σύστημα της κάρτας εργασίας και καταβάλλουν εμπροθέσμως τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και στους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών, παρέχεται έκπτωση έως δέκα τοις εκατό (10%) επί των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ανά κλάδο, είδος επιχείρησης και γεωγραφική περιοχή, το ποσοστό της έκπτωσης, ύστερα από οικονομική μελέτη που εκπονείται από την Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης πριν από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας διάταξης.
 1. Εάν σε επιχείρηση στην οποία εφαρμόζεται το σύστημα της κάρτας εργασίας, δεν γίνεται χρήση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία: α) κατάργηση της έκπτωσης της παραγράφου 2 για διάστημα τριών μηνών από την επιβολή των κυρώσεων, β) στην επιχείρηση, επιπλέον διοικητική κύρωση ύψους τετρακοσίων ευρώ για κάθε εργαζόμενο, ο οποίος δεν κάνει χρήση της κάρτας εργασίας και γ) στον ίδιο τον εργαζόμενο, διοικητική κύρωση ύψους διακοσίων ευρώ, η οποία βαρύνει τον εργαζόμενο και καταβάλλεται από τον εργοδότη. Σε περίπτωση διαπίστωσης της ίδιας παράβασης για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών, το χρονικό διάστημα της περιπτώσεως α` αυξάνεται σε έξι μήνες. 
 1. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των επιχειρήσεων στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα της κάρτας εργασίας, προς εξακρίβωση της ορθής χρήσης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι οι Επιθεωρητές Εργασίας, τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα όργανα των μεικτών κλιμακίων της παραγράφου 1 του άρθρου 151 του ν. 3655/2008 (Α` 58). Ανεξαρτήτως φορέα ελέγχου, η διοικητική κύρωση της περίπτωσης β` της παραγράφου 3 επιβάλλεται από τους Επιθεωρητές Εργασίας, ενώ οι διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων α` και γ` της παραγράφου 3 επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και το επιβληθέν σε αυτή την περίπτωση πρόστιμο εισπράττεται από αυτό. Το όργανο που διενεργεί τον έλεγχο, πέραν από την επιβολή της διοικητικής κύρωσης, σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει στο συναρμόδιο φορέα ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ώστε να προβεί αυτός διά των οργάνων του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τη λήψη της πράξης στην επιβολή των διοικητικών κυρώσεων αρμοδιότητας του. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών κυρώσεων, καθώς και τυχόν αναπροσαρμογή του προστίμου της παραγράφου 3.
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τα οποία θα καταγράφονται μέσω της χρήσης της κάρτας εργασίας, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων καταγραφής, η διαδικασία και ο τρόπος διασύνδεσης με το σύστημα του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, με το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 18 και με το κεντρικό δίκτυο υπολογιστών Ι.Κ.Α, Σ.ΕΠ.Ε και Ο.Α.Ε.Δ., ο φορέας της κάρτας εργασίας, οι βασικές προδιαγραφές των συστημάτων καταγραφής, ο τρόπος λειτουργίας τους, ο φορέας, ο τρόπος και τα στοιχεία επεξεργασίας των δεδομένων, τα κριτήρια για την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού, το είδος των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση και οι αποδέκτες αυτών, ο χρόνος και η διάρκεια αποθήκευσης, η διαδικασία καταστροφής, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, οι βασικές λειτουργίες και η περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων καταγραφής, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα, η έννομη προστασία, η γνωστοποίηση της επεξεργασίας και ο έλεγχος από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε αναγκαίο σχετικό θέμα, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ν. 2472/1997 (Α` 50).
 1. Η υλοποίηση, διατήρηση και επέκταση του συγκεκριμένου μέτρου συναρτάται με την επίτευξη καθαρού θετικού δημοσιονομικού αποτελέσματος στο Ασφαλιστικό Σύστημα από την εφαρμογή του. 
 1. Ημερομηνία έναρξης της παρούσας ρύθμισης ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2011».

Η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης παραμένει εκκρεμής καθώς, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχουν εκδοθεί οι κατ’ εξουσιοδότηση Υπουργικές Αποφάσεις, ενώ στην αιτιολογική έκθεση της διάταξης ανέφερε τον πιλοτικό της χαρακτήρα. Είναι δε πολύ ενδιαφέρον ότι για την επέκταση του μέτρου η διάταξη αυτή  προβλέπει δύο «εκθέσεις», μία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (γνωμοδότηση ως προς τα ζητήματα προσωπικών δεδομένων) και μία αναλογιστική έκθεση από τον ΕΦΚΑ, στη βάση της διαπίστωσης της ωφέλειας του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης από τη ρύθμιση αυτή.

Ως εκ τούτου δεν έχει δημιουργηθεί «υποχρέωση» των επιχειρήσεων να τηρούν σύστημα κάρτας εργασίας.

Κατά τη γνωστοποίηση του νομοσχεδίου του μετέπειτα ν. 3996/2011 από την πλευρά της ΓΣΕΕ υπήρχε επί της αρχής θετική υποδοχή του μέτρου αυτού, με τη ρητή εναντίωση ωστόσο στο θέμα της μετακύλησης της ευθύνης και στον εργαζόμενο, με την επιβολή προστίμου και σε αυτόν (200 ευρώ), παράλληλα με τη διατύπωση έντονων επιφυλάξεων για τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εγείρονται από τη θέση σε ισχύ και τη χρήση του συστήματος της κάρτας εργασίας. Μάλιστα στις προτάσεις που κατέθεσε δημόσια η Συνομοσπονδία για τα μέτρα αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας, τα οποία περιλαμβάνονται στην Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την αδήλωτη εργασία (Απρίλιος 2016), αναφέρεται χαρακτηριστικά: «8. Επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του θεσμού της κάρτας εργασίας, στη βάση τόσο των τεχνολογικών εξελίξεων και δυνατοτήτων, αλλά και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων. Καμία κύρωση σε βάρος των εργαζομένων κατά τη διαπίστωση παραβατικών πρακτικών των εργοδοτών».

Κυρία Υπουργέ,

Ως πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούμε εργαζόμενους–ες του σκληρού ιδιωτικού τομέα ζητάμε την ενεργοποίηση της ως άνω διάταξης και τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας στην οποία θα καταγράφεται το ωράριο του εργαζόμενου, γεγονός που θα διευκολύνει και το έργο των ελεγκτικών οργάνων τόσο του ΣΕΠΕ όσο και του ΕΦΚΑ που θα εντοπίζουν την παράβαση ή και εργασία που δεν έχει δηλωθεί καθόλου.

Για τον λόγο αυτό σας καλούμε να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία, ώστε, πριν την ενεργοποίηση της ως άνω διάταξης, να λυθούν πρώτα  τα ζητήματα προσωπικών δεδομένων και καταργηθεί η διάταξη για την επιβολή προστίμου και στον εργαζόμενο (η οποία είναι σε ισχύ), διότι δεν θα ήταν πρόσφορο να προωθηθεί άνευ ετέρου η ισχύουσα πρόβλεψη.

Με αυτό το τρόπο αφενός θα θωρακιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, αφετέρου θα υπάρξει διασφάλιση δημόσιου χρήματος με την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών  στον ΕΦΚΑ κ.τ.λ.

Συνεπώς προτείνουμε την υποχρεωτική εγκατάσταση «κάρτας εργασίας» εργαζομένου στους χώρους εργασίας, όπως συμβαίνει στον Δημόσιο Τομέα αλλά και αρκετές μεγάλες Ιδιωτικές Εταιρείες.

Αθήνα, 4.3.2019

ΟΙ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΣΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 1. Του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»,
 2. Της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής,
 3. Του Σωματείου Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα Νομού Καβάλας,
 4. Του Σωματείου Εργαζομένων στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Καταστημάτων, Γραφείων κ.τ.λ. περιοχής Δήμου Καβάλας,
 5. Του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χρυσουπόλεως και Επαρχίας Νέστου,
 6. Του Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στις Εργολαβικές Επιχειρήσεις,
 7. Του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Επαρχίας Σαππών,
 8. Του Σωματείου Εργαζομένων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, Νέων Τεχνολογιών Μακεδονίας – Θράκης,
 9. Του Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στις Εργολαβικές Επιχειρήσεις,
 10. Του Σωματείο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Εργαζομένων σε Φορείς Διά Βίου Μάθησης Νομού Φθιώτιδας,
 11. Του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Σερρών,
 12. Του Σωματείου Εργαζομένων στα Σούπερ Μάρκετ της Επιχείρησης Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης – ΑΕΕ-ΒΟΝΟΡΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών,
 13. Του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Σερρών,
 14. Του Συλλόγου Υπαλλήλων Εμπορικών – Επαγγελματικών Καταστημάτων και Πολυκαταστημάτων Νομού Σερρών,
 15. Του Σωματείου Συμβασιούχων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δήμου Πάργας,
 16. Του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και λοιπών Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δήμου Πρέβεζας,
 17. Του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θηβών – Σχηματαρίου – Οινοφύτων,
 18. Του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κατερίνης,
 19. Του Σωματείου Εργαζομένων στα Σούπερ Μάρκετ Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ Πιερίας,
 20. Του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Καρδίτσας,
 21. Του Σωματείου Εργαζομένων Νομού Καστοριάς «Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»,
 22. Του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ανατολικής Κρήτης,
 23. Του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Καλαμάτας,
 24. Του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Πύργου,
 25. Του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ημαθίας,
 26. Του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Έδεσσας,
 27. Του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ναυπλίου,
 28. Του Συνδ. Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου,
 29. Του Σωματείου Φυλάκων Θεσσαλονίκης,
 30. Του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Σουφλίου,
 31. Του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πτολεμαΐδας,
 32. Του Σωματείου Υπαλ. Συνετ. Κατ. ΙΝΚΑ,
 33. Του Σωματείου Εργαζομένων Μαρινόπουλος Κρήτης,
 34. Του Μεσσηνιακού Συνδικάτου Εργαζομένων,
 35. Του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ναυπακτίας,
 36. Του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δράμας,
 37. Του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα Πιερίας,
 38. Του Σωματείου Καθαριστριών Ν. Δράμας,
 39. Του Σωματείου Εργαζομένων Lidl Hellas Περιφέρειας Σίνδου – Τρικάλων & Λοιπής Ελλάδας,
 40. Του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Γρεβενών,
 41. Του Συνδέσμου Υπαλλήλων Α.Ε. & Γραφείων Ν. Φθιώτιδας,
 42. Σωματείου Υπαλλήλων Γραφείων Επιχειρήσεων & Παροχής Υπηρεσιών Ιδιωτικού Τομέα,
 43. Του Σωματείου Εργ/λων ΛΙΝΤΛ Θήβας,
 44. Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Φλώρινας,
 45. Του Κλαδικού Σωματείου Φυλάκων Φθιώτιδας,
 46. Του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας,
 47. Του Σωματείου Εργαζομένων ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε,
 48. Του Σωματείου Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα Δήμου Νέστου,
 49. Του Σωματείου Εργαζομένων στο Αεροδρόμιο Μακεδονία,
 50. Του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ν. Έβρου,
 51. Του Σωματείου Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου και Μετ. Ν. Έβρου,
 52. Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών.
- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

 

Διαβασε και αυτο

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Επιτετραμμένος στην πρεσβεία των ΗΠΑ: «Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει την προοπτική να γίνει ένα πραγματικό οχυρό του ΝΑΤΟ» (βίντεο)

Για την προοπτική του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης να γίνει ένα πραγματικό οχυρό του ΝΑΤΟ, καθώς και μελλοντικά σχέδια μιας μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής άσκησης στο λιμάνι έκανε λόγο ο Επιτετραμμένος στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντέιβιντ Μπέργκερ, ο οποίος βρέθηκε σήμερα το πρωί μαζί με τη νέα Γενική Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Ελίζαμπεθ Λη, στην πόλη.
- Χορηγούμενη -