Ασφαλιστικές εισφορές και για τους μοναχούς προβλέπει η υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι υφυπουργοί Τάσος Πετρόπουλος και Κατερίνα Παπανάτσιου και η οποία ρυθμίζει ζητήματα ασφαλιστικά των αγροτών, κτηνοτρόφων και γενικώς όσων ασχολούνται με την αγροτική οικονομία.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή στις ρυθμίσεις υπάγονται αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι μελισσοκόμοι, αλιείς, οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 100 kw, οι αυτοαπασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία που εντάσσονται σε επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι, βάσει των πληθυσμιακών ή εισοδηματικών κριτηρίων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, δηλαδή σε δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων και υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, καθώς και οι σύζυγοι και τα ενήλικα τέκνα οικογένειας, σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης.

Επίσης οι μοναχοί που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.

Χορηγούμενη

Από 1 Ιανουαρίου 2017 και για κάθε επόμενο έτος, η βάση υπολογισμού των εισφορών των προαναφερόμενων καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ειδικότερα στην απόφαση αναφέρεται ότι:

– Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα νοείται το ποσό, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών
– Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους διαιρουμένου δια του δώδεκα.
– Εάν το το μηνιαίο ποσό για τον υπολογισμό των εισφορών είναι μικρότερο του 70% του μισθού του ανειδίκευτου μισθωτού άνω των 25 ετών (586 ευρώ) τότε οι εισφορές υπολογίζονται με το ποσό που αναλογεί στο 70% του κατώτατου μισθού , δηλαδή 410 ευρώ.
– Αν δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται προσωρινά στα 410 ευρώ.
– Αν το φορολογητέο εισόδημα ξεπερνά το δεκαπλάσιο των 586 ευρώ, δηλαδή είναι 58.600 ευρώ, τότε οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα 58.600 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή κόφτης στο ποσό αυτό.
– Η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του/της συζύγου και των ενηλίκων τέκνων, στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήματος της εκμετάλλευσης – δραστηριότητας, προς τον αριθμό των μελών, διαιρούμενο περαιτέρω δια του 12. Ομως σε καμία περίπτωση πάντως δεν δύναται η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εκάστου μέλους δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 410 ευρώ.
– Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η κάθε μία εκ των οποίων δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα. Για να βρεθεί η βάση υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές καταρχάς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων, ώστε η βάση υπολογισμού να μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή τα 58.600 ευρώ.
– Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των μοναχών αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, στο ύψος που εκάστοτε διαμορφώνεται και τώρα είναι 410 ευρώ.
– Για όσους κάνουν για πρώτη φορά από 1.1.2017 και μετά έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων ως αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι ή αλιείες μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών για τους μήνες που μεσολαβούν από το μήνα της έναρξης εργασιών έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 70 % του εκάστοτε προβλεπόμενου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή φέτος 410 ευρώ.
– Βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος, Για φέτος το 2015.
-Τυχόν διαφορά που προκύπτει από τις ασφαλιστικές εισφορές μετά την εκκαθάριση του έτους 2016 συμψηφίζεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε μηνιαία βάση, έως το μήνα Δεκέμβριο.