Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 24/08/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε Τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και γνωμοδότηση για το παρακάτω θέμα:

  1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018 (άρθ. 76 παρ. 3, Ν. 3852/10). (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε μέχρι 22/08/2017 , εγγράφως, τις τυχόν προτάσεις σας, στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.