Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδος

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 25.07.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα δηλ στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 1 άρθρου 24 Ν.4479/17 την Αρ. Πρωτ:οικ22159/19/30.06.2017 εγκύκλιο – έγγραφο & το Αρ. Πρωτ:οικ.23124/10.07.2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης      

2. Καθορισμός αμοιβής, διορισθέντων εξειδικευμένων νομικών συμβούλων κατ’  αποκοπή, για την ανάθεση κατ’ εξαίρεση, του χειρισμού της υπόθεσης, αίτησης ακύρωσης της 6686/2014 ΚΥΑ περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών, λόγω της εξειδίκευσης των ως άνω δικηγόρων σε θέματα διοικητικού και γενικότερα δημοσίου δικαίου.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

3. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών ΡΟΜΑ για τη μίσθωση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

5. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 126/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την οικειοθελή προσέλευση στο Δήμο για ορθή δήλωση των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σχετικά με τη χρέωση ανταποδοτικών τελών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας της πλατείας Ν. Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 249/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας πεζοδρομίων της πόλης της Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης

8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 346/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας πεζοδρόμων Ν. Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης (ΑμεΑ).

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Χρήστος Ορμανλίδης

10. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

11. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις στις Δ.Ε. Ορεστιάδας – Κυπρίνου 2017».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

12. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο : «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού 2017».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου: «Έργα συντήρησης & υποδομών στην Δ.Ε. Ορεστιάδας 2016».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

14. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Βύσσας 2013-2014».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

15. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

16. Έγκριση 3ης παράτασης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2015».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

17. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με Ε.Ο.». 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

18. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού 2015 ». 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σωληνωτών (διαβάσεων) στο Νεοχώρι και Μεγάλη Δοξιπάρα».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

20. Παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

21. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Καραγιάννης