Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδος

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 04.07.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση ψηφίσματος με στόχο τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με τους νέους κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση ανατροπών ανάληψης υποχρέωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση διοργάνωσης 2ου Παραποτάμιου Δρόμου στις όχθες του ποταμού Άρδα στις 29.07.2017 και έγκριση των δαπανών.

Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημοσθένης Δεληδήμου

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας (ΔΕΥΑΟ) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αξιοποίηση Ιλύος Βιολογικού Καθαρισμού για Γεωργικούς Σκοπούς στο Δήμο Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εξόφληση αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης υπαιτιότητας φορέα υλοποίησης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΚ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Παραχώρηση χρήσης των αρδευτικών δικτύων Καστανεών & Στέρνας στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση παραχώρησης για χρήση μηχανήματος στην ΔΕΥΑΟ.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση υποβολής αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση ακινήτου εμβαδού 4.000τ.μ..

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου

Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Καραγιάννης