Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 19 Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30΄ το απόγευμα, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

–   Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων

 1. ΄Εγκριση ή μη συνδιοργάνωσης του Δήμου με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ανατολικής Ρωμυλίας του 7ου Πανελληνίου Ανταμώματος των Ανατολικορωμυλιωτών-Βορειοθρακιωτών στην Κομοτηνή.
 2. Επιχορήγηση ή μη του Θρακικού Πνευματικού Κέντρου-Θρακικού Ωδείου Κομοτηνής.
 3. Επιχορήγηση ή μη του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία “ΗΡΟΔΙΚΟΣ”.
 4. Έγκριση ή μη παραχώρησης χρήσης του υπ’ αριθμ. ΙΖΜ 2886 αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της ΔΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής στο Δήμο Κομοτηνής, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (αρ.4.7/2017 Απόφαση Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)
 5. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής για τοποθέτηση Ναϊσκου.
 6. ΄Εγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εντός έδρας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου Κομοτηνής για υπηρεσιακούς λόγους.
 7. Έγκριση ή μη του υπ’ αριθ. 1/2017 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης διά συμβιβασμού φορολογικών διαφορών.
 8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 9. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπράχθεντων ποσών.
 10. Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (υπ’ αριθμ.51/2017 Απόφαση Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.).
 11. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού έτους 2017 του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής για 3η φορά (υπ΄αριθ. 50/2017 Απόφαση του ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.Α).
 12. Έγκριση δημιουργίας εισόδου – εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί αγροτικής οδού στην κτηματική περιοχή Κοσμίου.
 13. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής.
 14. Λύση ή μη της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου επί της οδού Σοφ. Κομνηνού 15Γ’ και Καβείρων 1 στην Κομοτηνή
 15. Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα.
 16. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα.
 17. ΄Εκδοση ή μη νέου τίτλου προς αντικατάσταση παλαιού για οικογενειακό τάφο.
 18. Εξέταση της ένστασης του Παντελή – Μάριου Σοφιανού του Αχιλλέα Μάριου – Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε Κομοτηνής».
 19. ΄Εγκριση ή μη πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για 1 έτος” για τις κατηγορίες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που κατέστησαν άγονες και κατακύρωση της ηλεκρτονικής διαπραγμάτευσης (προμήθεια φίλτρων οχημάτων – μηχανημάτων έργου και ψηκτών σαρώθρων).
 20. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 2ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “2nd International Conference on Situating Strategy Use”, που θα διοργανώσει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2017 στην Πανεπιστημιούπολη του Δ.Π.Θ.
 21. Συναίνεση ή μη για την νομιμοποίηση μεταλλικής πέργκολας σε χώρο ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                             ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ