28.9 C
Alexandroupoli
Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Στο Σοφικό ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός

- Χορηγούμενη-

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Δημητρίου Σοφικού ιερούργησε την Κυριακή, 21η του μηνός Ιουνίου ε.ε., ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ο οποίος εξ αφορμής της αναγνωσθείσης ευαγγελικής περικοπής θεραπεύων τον θείο λόγο τόνισε, μεταξύ άλλων·«Ἡ κλήση τοῦ Θεοῦ εἶ­ναι πάντα μία κα­θαρὰ προ­σω­πική πρόσκληση. Ἀγ­γί­ζει τὸ κέν­τρο τοῦ ἑ­αυ­τοῦ μας, τὸν πυ­ρῆνα τῆς ζωῆς μας. Ὁ λό­γος τοῦ Χρι­στοῦ δὲν εἶ­ναι φι­λο­σο­φία οὔτε ἀ­κα­τα­νό­ητη θε­ο­λο­γία, ὅ­πως, δυστυχῶς, κά­ποτε τὸν εὐτελίζουμε ἀνού­σια ἐ­μεῖς. Ὁ λό­γος τοῦ Χρι­στοῦ ἔ­χει πάν­τοτε ἀμε­σό­τητα καί ἀφορᾶ σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τοῦ ἀν­θρώ­που. Ἀρ­κεῖ νὰ θυμηθοῦμε ὅτι στοὺς ἀ­κρο­α­τές Του, ποὺ σκέ­πτον­ται τὸν θε­ρι­σμό, ὁμιλεῖ γιὰ τὸν πνευματικὸ θε­ρι­σμό. Στὴν Σα­μα­ρεί­τιδα ποὺ πῆγε γιὰ νερὸ στὸ πη­γάδι, κά­νει λόγο γιὰ τὸ «ὕ­δωρ τὸ ζῶν». Στοὺς ψα­ρά­δες ποὺ τοὺς ἀ­πα­σχο­λεῖ ἡ ἐρ­γα­σία τους, τούς ὁμιλεῖ γιὰ μία δι­α­φο­ρε­τικὴ πα­ρά­δοξη καὶ θαυ­μα­στὴ ἁ­λι­εία.

»Ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι τό ἀπαραίτητο στοιχεῖο τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους. Πρωτίστως ἡ ὑπακοή ζωοποιεῖ τόν ἄνθρωπο. Ὅπως μέ τήν παρακοή ἡ ψυχή τοῦ Ἀδάμ ἀποστασιοποιήθηκε ἀπό τό Θεό, ἔτσι καί μέ τήν ὑπακοή στό θέλημα Ἐκείνου ἡ ψυχή ζωοποιεῖται. Μέ τήν ὑπακοή ἀναπτύσσεται ἡ ἀληθινή κοινωνικότητα, διότι παύει ὁ ἄνθρωπος νά ζῆ ὡς ἄτομο καί γίνεται πρόσωπο, πού φλέγεται ἀπό ἀγάπη γιά ὅλο τόν κόσμο. Ἡ ὑπακοή, τέλος, μᾶς δίδει τήν ἐμπειρία τῆς ἀλληλοπεριχώρησης τῶν προσώπων καί μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ἐγωκεντρικότητα και τά συναφῆ πάθη.

»Οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου ἐγ­κα­τέ­λει­ψαν τὰ πάντα καὶ ἀ­κο­λού­θη­σαν τὸν Χρι­στό γιατί εἶχαν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη σ’ Ἐκεῖνον. «Οἱ δὲ εὐθέως ἀ­φέν­τες τά δίκτυα ἠ­κο­λού­θη­σαν αὐτῷ». Δὲν ἦ­ταν ἐξαρτημένοι ἀπό κα­νέ­ναν καὶ μὲ τί­ποτε στὸν κό­σμο, γι’ αὐτό ἀπαρνήθησαν τά πάντα, πρόσωπα καί ἀσχολίες, καί ἀκολούθησαν τὸν Χρι­στὸ καὶ παρα­δόθησαν στὴν ἀ­γάπη Του. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅ­ποιος θέλει πρα­γμα­τικὰ νά ἀκολουθήσει τὸν Χρι­στὸ ἀ­πο­δε­σμεύ­ε­ται ἀπὸ πρό­σωπα, πρά­γματα καὶ κα­τα­στά­σεις καὶ ζεῖ μιὰ καινούρ­για πρα­γμα­τι­κό­τητα. Βι­ώ­νει τὴν ἐ­σω­τε­ρικὴ ἐ­λευ­θε­ρία, ποὺ πηγά­ζει ἀπὸ τὴν ἀκλό­νητη πί­στη καὶ βε­βαιότητα ὅτι ἔ­χει βρεῖ τὴν ἀ­λή­θεια ποὺ ἐλευ­θε­ρώ­νει, ἀπὸ ὅλα, ὅσα κα­θη­με­ρινὰ τὸν δεσμεύουν. Πρά­γματι, ὅσο ὡ­ρι­μά­ζουμε καὶ ὁ­λο­κλη­ρω­νό­μεθα ἐσωτερικά, συ­νει­δη­το­ποι­οῦμε ὅτι ἡ πο­λυ­συ­ζη­τη­μένη ἐ­λευ­θε­ρία τὴν ὁ­ποία ὁ κό­σμος ἐπιδιώ­κει καὶ ὁ πο­λι­τι­σμὸς προ­βάλ­λει, ὡς βασικὸ ζητούμενο, εἶ­ναι ἐ­ξω­τε­ρική, σχε­τικὴ καὶ περι­ο­ρι­σμένη, ἐ­πειδὴ εἴ­μεθα αἰ­χμά­λω­τοι τῶν πε­ρι­στάσεων καὶ τῶν συν­θη­κῶν μέσα στὶς ὁ­ποῖες ζοῦμε. Εἴμεθα δέσμιοι τῆς κλη­ρο­νο­μικότη­τας καὶ τῆς ἰ­δι­ο­συγ­κρα­σίας μας, τοῦ περι­βάλ­λον­τός μας, ἀλλὰ καὶ κάθε καταστάσεως πού μᾶς δε­σμεύει καὶ μᾶς ὑ­πο­τάσ­σει. Ἄλ­λω­στε, δὲν πρέ­πει νὰ ξε­χνᾶμε ὅτι δὲν εἴ­μεθα ἐ­λεύ­θε­ροι στὰ σύ­νορα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θα­νά­του. Κα­νεὶς δὲν μᾶς ἐρωτᾶ πότε, ποῦ καὶ ἀπὸ ποι­οὺς θὰ ἔρ­θουμε στὴ ζωὴ, ἀλλὰ οὔτε πότε, ποῦ καὶ μὲ ποιὸ τρόπο θὰ φύ­γουμε ἀπὸ αὐ­τήν. Μόνο ὅ­ταν θε­λη­μα­τικὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν κλήση τοῦ Χρι­στοῦ, μπο­ροῦμε νὰ ἀ­πε­λευ­θε­ρω­θοῦμε ἀπὸ κάθε εἶδος δου­λείας καί ἐξάρτησης καί νὰ ζή­σουμε τὴν «ἐ­λευ­θε­ρία τῆς δό­ξης τῶν τέ­κνων τοῦ Θεοῦ».

Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας συνεχάρη τον εφημέριο της ενορίας Αρχιμ. Παντελεήμονα Χαρτοφύλακα και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της ενορίας για την φιλότιμη προσπάθεια εξωραϊσμού του Ναού και αναβάθμισης της ενορίας. Την Θεία Λειτουργία στο Σοφικό παρηκολούθησαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, ο Διοικητής της XVI Μεραρχίας Στρατηγός Ιωάννης Βασιλάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού Δημήτριος Λαμπρυνάκης και ικανό εκκλησίασμα.

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ