Στις Καστανιές Έβρου ο Αλκιβιάδης Στεφανής

Ο υφυπουργός Άμυνας επισκέφτηκε μονάδες του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας

Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÁëêéâéÜäçò ÓôåöáíÞò åðéóêÝöèçêå, ôçí ðáñáìïíÞ ôçò Ðñùôï÷ñïíéÜò, ÌïíÜäåò ôïõ Óôñáôïý ÎçñÜò êáé ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò óôéò ÊáóôáíéÝò ÏñåóôéÜäáò ¸âñïõ êáé ôç Ìáãíçóßá. Áñ÷éêÜ, ï Õöõðïõñãüò ìåôÝâç óôçí ÁåñïðïñéêÞ ÂÜóç ÍÝáò Áã÷éÜëïõ, üðïõ óõíïìßëçóå êáé áíôÜëëáîå åõ÷Ýò ìå ôï ÉðôÜìåíï êáé Ôå÷íéêü ðñïóùðéêü ôçò 111 ÐôÝñõãáò ÌÜ÷çò (111 ÐÌ), ðïõ ôçñåß åôïéìüôçôåò óôá áåñïóêÜöç åðéöõëáêÞò. Áêïëïýèùò, ï Õöõðïõñãüò ìåôÝâç óôéò ÊáóôáíéÝò ¸âñïõ êáé åðéóêÝöèçêå ôï Åðéôçñçôéêü ÖõëÜêéï «1». Ãéüñôáóå ôçí áëëáãÞ ôïõ ÷ñüíïõ ìå ôï ðñïóùðéêü ôçò öñïõñÜò êáé äéáíõêôÝñåõóå óôïõò ÷þñïõò ôïõ Öõëáêßïõ. ÊáôÜ ôéò åðéóêÝøåéò ôïõ ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò óõíïäåõüôáí êáôÜ ðåñßðôùóç áðü ôïí Áñ÷çãü ÔáêôéêÞò Áåñïðïñßáò ÁíôéðôÝñáñ÷ï (É) ÈåìéóôïêëÞ ÌðïõñïëéÜ, ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò XVI Ì/Ê ÌÐ ÕðïóôñÜôçãï ¶ããåëï Éëáñßäç, ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò 32çò Ôáîéáñ÷ßáò Ðåæïíáõôþí Ôáîßáñ÷ï Ðáíáãéþôç Êïñäïýëç êáé ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò 3çò Ôáîéáñ÷ßáò Ôáîßáñ÷ï Ãñçãüñéï ÌðïõíôëéÜêç. (EUROKINISSI)

Στο επιτηρητικό φυλάκιο «1» στις Καστανιές Έβρου μαζί με το προσωπικό της φρουράς γιόρτασε την αλλαγή του χρόνου ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποίησε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σε μονάδες του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας στις Καστανιές Ορεστιάδας Έβρου και τη Μαγνησία.

Αρχικά ο κ. Στεφανής επισκέφθηκε την αεροπορική βάση Νέας Αγχιάλου, όπου συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με το ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό της 111 πτέρυγας Μάχης (111 ΠΜ), που τηρεί ετοιμότητες στα αεροσκάφη επιφυλακής.

Ακολούθως, μετέβη στις Καστανιές Έβρου και επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο «1». όπου διανυκτέρευσε.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας συνοδευόταν κατά περίπτωση από τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά, τον διοικητή της XVI μηχανοκίνητης μεραρχίας πεζικού υποστράτηγο Άγγελο Ιλαρίδη, τον διοικητή της 32ης ταξιαρχίας Πεζοναυτών, ταξίαρχο Παναγιώτη Κορδούλη και τον διοικητή της 3ης ταξιαρχίας ταξίαρχο Γρηγόριο Μπουντλιάκη.