fbpx
1.7 C
Alexandroupoli
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων επιλαχόντων υποψηφίων διαγωνισμού 2020 για πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία Συνοριακών Φυλάκων για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

- Χορηγούμενη-


ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας…».
β) Το άρθρο 9 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως ισχύει..
γ) Το Π.Δ. 178/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει..
δ) Το άρθρο 5 του Π.Δ. 4/1995 (ΦΕΚ Α’-1) «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» όπως ισχύει.
ε) Το Ν. 2622/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄-138) «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
στ) Το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 6000/14/17-γ’ από 31-12-2019 (Φ.Ε.Κ. Β΄-4937) απόφασης των Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων».
ζ) Η υπ΄ αριθ. 6000/2/6400-μβ’ από 27-01-2020 προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη
Συνοριακών Φυλάκων στην Ελληνική Αστυνομία, με ΑΔΑ: ΡΖΤΝ46ΜΤΛΒ-ΣΙ8.
η) Η υπ΄ αριθ. 1647/20/1244509 από 16-06-2020, με ΑΔΑ: 66ΔΘ6ΜΤΛΒ-7ΤΜ απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. για τη συγκρότηση της Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης Θεσσαλονίκης.
θ) Οι από 24-03-2020 τελικοί κυρωμένοι αναμορφωμένοι πίνακες των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης υποψηφίων Συνοριακών Φυλάκων για την Π.Ε. Έβρου κατά φθίνουσα σειρά μορίων γενικής σειράς και ειδικής κατηγορίας.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, κοινοποιείται κατωτέρω το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχοτεχνικών, υγειονομικών και αθλητικών), στις οποίες θα υποβληθούν οι επιλαχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες Συνοριακοί Φύλακες.

- Χορηγούμενη-1

Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α΄ Ψυχοτεχνική Θεσσαλονίκης:11-07-2020 Υποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 46 έως και 57 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα
Α΄ Υγειονομική Θεσσαλονίκης: 12-07-2020
Α΄ Αθλητική Θεσσαλονίκης: 13-07-2020
πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ειδικής κατηγορίας, κατηγορίας Α’-80% και υποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 21 έως και 22 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ειδικής κατηγορίας, κατηγορίας Β’- 20%.
ΙΙ. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 1. Οι υποψήφιοι/ες άνδρες και γυναίκες που πρόκειται να εξετασθούν από τις αρμόδιες
  Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων (Π.Κ.Ε.) να ενημερωθούν με αποδεικτικό έως την 04-07-2020 ημέρα Σάββατο, από την οικεία Δ/νση Αστυνομίας για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης.
 2. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες θα διενεργηθούν στο 23ο Γ.Ε.Λ. Θεσ/νίκης που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Κασσάνδρου 17-19 και ώρα 07:00΄.
 3. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσ/νίκης, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου 326 και ώρα 08:00΄.
 4. Οι αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων θα διενεργηθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στη συμβολή των οδών Θερμαϊκού με την προέκταση της 28ης Οκτωβρίου και ώρα 07:00΄.
 5. Ως τελευταία ημέρα λειτουργίας ορίζεται για τις Επιτροπές: i) Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών η Τετάρτη 22-07-2020, ii) Υγειονομικών Εξετάσεων η Πέμπτη 23-07-2020 και iii) Αθλητικών Δοκιμασιών η Παρασκευή 24-07-2020.
  IΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 6. Κατά τη διαδικασία υλοποίησης των προκαταρκτικών εξετάσεων, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει: α) να χρησιμοποιούν, καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα υλοποίησης των επιμέρους αγωνισμάτων, προστατευτική μάσκα και γάντια, που είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν οι ίδιοι/ες, β) να αποφεύγουν το συνωστισμό, κατά το χρόνο αναμονής και γ) για τον ίδιο λόγο οι υποψήφιοι/ες δεν θα συνοδεύονται από έτερο πρόσωπο και τυχόν πρόσωπα που έχουν αναλάβει τη μετακίνησή τους, θα τους αναμένουν σε άλλα σημεία, όπου επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
 7. Οι υποψήφιοι/ες, κατά την ημέρα εξέτασής τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές
  Κατάταξης, θα εξετάσθούν από παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, προκειμένου να τους χορηγηθεί ιατρική βεβαίωση ότι δεν έχουν συμπτώματα που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η χορήγηση της ιατρικής βεβαίωσης, η εξέταση των υποψηφίων θα αναβληθεί για μεταγενέστερο χρόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντός του καθορισθέντος προγράμματος διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η εξέταση του/ης υποψήφιου/ας εντός των καθορισθεισών ημερομηνιών, ο/η υποψήφιος/α θα κρίνεται ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η.
  Σε περίπτωση χορήγησης αναβολής από τις Αθλητικές Επιτροπές, ο/η υποψήφιος/α για να του επιτραπεί να εμφανιστεί την καθορισθείσα ημερομηνία, είναι υποχρεωμένος/η να φέρει ιατρική βεβαίωση ότι δεν εμφανίζει συμπτώματα για Covid-19, που θα έχει εκδοθεί το πολύ 48 ώρες πριν από την εκάστοτε ημερομηνία, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
  https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports.
 8. Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι/ες δεν κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις
  προκαταρκτικές εξετάσεις δικαίωμα διορισμού, παρά μόνο σε περίπτωση κένωσης
  ισάριθμων θέσεων της κατηγορίας, στην οποία εντάσσονται.
 9. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 1647/20/1177840 από 05/06/2020 απόφαση
  προγράμματος προκαταρκτικών εξετάσεων, με ΑΔΑ: 9Ψ7Ψ46ΜΤΛΒ-ΘΑΦ.
 10. Οι Δ/ντές των Δ/νσεων Αστυνομίας να αναθέσουν με Δ/γή τους σε Αξιωματικούς την υλοποίηση των διατασσομένων, στους οποίους να εφιστήσουν την προσοχή για την άμεση και ορθή ενημέρωση των επιλαχόντων υποψηφίων με αποδεικτικό, το οποίο να τηρηθεί στην Υπηρεσία τους. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας και όλα τα Αστυνομικά Τμήματα, να αναρτήσουν άμεσα την παρούσα σε κατάλληλο εμφανές μέρος των Καταστημάτων τους, προκειμένου να ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες.
 11. Η παρούσα να κοινοποιηθεί ενυπογράφως στους Προέδρους, τα Μέλη και τους
  Γραμματείς των Επιτροπών (Α΄ Ψυχοτεχνικής, Α΄ Υγειονομικής και Α΄ Αθλητικής
  Θεσσαλονίκης), τακτικούς και αναπληρωματικούς, μέσω των Υπηρεσιών τους.
 12. Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στην επίσημη ιστοσελίδα του Σώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicpolice.gr και στον ιστότοπο: diavgeia.gov.gr.
 13. O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

 

Διαβασε και αυτο

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ