Με βάση το δελτίο τύπου του ΥΠΑΑΤ στις 30 Σεπτεμβρίου σχετικά με την επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου (ΕΦΚ) αλλά και ΦΠΑ, όπου αναφέρονταν ότι υπογράφηκαν οι σχετικές αποφάσεις για τις επιστροφές του αγροτικού πετρελαίου (ΕΦΚ) για τα έτη 2103 (β’ δόση) και 2014, συνολικού ύψους περί τα 150 εκατ. ευρώ (αν και τώρα ο υπουργός έκανε λόγο για 130 εκ. ευρώ) αλλά οι αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ αφορούν τις χρονιές 2015 και 2016 και την ίδια στιγμή στους δικαιούχους παραγωγούς επικρατεί σύγχυση, σχετικά με το πόσα χρήματα θα εισπράξουν ανά στρέμμα.

Η «Αγροτική έκφραση» προσπαθώντας να ξεδιαλύνει αυτό το τοπίο, και με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, αναφέρει τα εξής:

Όπως προαναφέρθηκε στην παρούσα φάση θα πληρωθούν τα έτη 2013 (β’ δόση) και 2014 και αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στο μήνα που διανύουμε, μετά τους απαραίτητους συμψηφισμούς σε όσους έχουν οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Χορηγούμενη

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι:

 • στην ΚΥΑ του 2013 (Αρ. Φύλλου 451, 26 Φεβρουαρίου 2013)πετρέλαιο, αναγράφεται πως:
 1. «Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/01, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. ορίζεται σε εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ανωτέρω προϊόντος εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, ο οποίος για το έτος 2013 ορίζεται σε 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, και του ως άνω συντελεστή των εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.
 2. Το ως άνω διαμορφούμενο ως διαφορά ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο, υπολογίζεται με βάση τη ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση όλων των επεμβάσεων για κάθε καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου».

 

 • Στην ΚΥΑ  του 2014 (Αρ. Φύλλου ΦΕΚ 1214, 13 Μαΐου 2014), αναγράφονται επακριβώς τα ίδια, όπως στην ΚΥΑ του 2013
 • Στην ΚΥΑ του 2015 και 2016 (Αρ. Φύλλου ΦΕΚ 315530 Σεπτεμβρίου 2016), αναγράφεται:
 1. «Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. ορίζεται για τη χρονική περίοδο από 1-1-2015 έως και 30-9-2015 σε εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ενώ για τη χρονική περίοδο από 1-10-2015 έως και 31-12-2015, καθώς και για τη χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως και 30-9-2016

σε διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ανωτέρω προϊόντος εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή,

της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, ο οποίος για τα έτη 2015 και 2016 ορίζεται σε 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, και των ως άνω συντελεστών ΕΦΚ εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο για τη χρονική περίοδο από 1-1-2015 έως και 30-9-2015 και διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο για τη χρονική περίοδο από 1-10-2015 έως και 31-12-2015 καθώς και από 1-1-2016 έως και 30-9-2016.

H επιστροφή των ποσών στα δικαιούχα πρόσωπα πραγματοποιείται μέσω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων σε μία ή περισσότερες δόσεις.

Το ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του μειωμένου συντελεστή του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία της παραγράφου 5, του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001, ορίζεται για το έτος 2015 μεσοσταθμικά, λόγω αναπροσαρμογών των συντελεστών ΕΦΚ, σε διακόσια τριάντα (230) ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ενώ για το έτος 2016 ορίζεται σε ενενήντα επτά (97) ευρώ ανά χιλιόλιτρο, λόγω ισχύος αυτού έως τις 30-9-2016.

 1. Το ως άνω διαμορφούμενο ως διαφορά ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο, υπολογίζεται με βάση τη ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση όλων των επεμβάσεων για κάθε καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών (ως Παραρτήματα ΙΙ και IV) καθώς και σε κάθε κατηγορία

ή είδος ζωικού κεφαλαίου (ως Παραρτήματα ΙΙΙ και V)».

 

Με απλά λόγια λοιπόν και με βάση αυτά που αναγράφονται στις σχετικές ΚΥΑ, έχουμε:

 • Για το έτος 2013:

0.330 ευρώ/λίτρο ο ΕΦΚ (ή 330 ευρώ/χιλιόλιτρο) και 0.066 ευρώ/λίτρο, ο μειωμένος συντελεστής εσωτερικής καύσης (ή 66 ευρώ/χιλιόλιτρο)

 • Για το έτος 2014:

0.330 ευρώ/λίτρο ο ΕΦΚ (ή 330 ευρώ/χιλιόλιτρο) και 0.066 ευρώ/λίτρο, ο μειωμένος συντελεστής εσωτερικής καύσης (ή 66 ευρώ/χιλιόλιτρο)

* Για το έτος 2015:

0.330 ευρώ/λίτρο ο ΕΦΚ (ή 330 ευρώ/χιλιόλιτρο) και 0.230 ευρώ/λίτρο, ο μειωμένος συντελεστής εσωτερικής καύσης (ή 230 ευρώ/χιλιόλιτρο)

* Για το έτος 2016:

0.330 ευρώ/λίτρο ο ΕΦΚ (ή 330 ευρώ/χιλιόλιτρο) και 0.097 ευρώ/λίτρο, ο μειωμένος συντελεστής εσωτερικής καύσης (ή 97/χιλιόλιτρο)

 

Τρόπος υπολογισμού επιστροφής αγροπετρελαίου ανά στρέμα

Για τον υπολογισμό της επιστροφής του αγροτικού πετρελαίου, ανά στρέμμα ή ζώο- βάση των όσων αναφέρουν όλες οι ΚΥΑ – κάνουμε την παρακάτω πράξη:

 

Τον ΕΦΚ (0.330/λίτρο), τον αφαιρούμε από τον μειωμένο συντελεστή εσωτερικής καύσης (π.χ. 0,066/λίτρο) και αυτό που βρίσκουμε το πολλαπλασιάζουμε με τα λίτρα της κάθε  καλλιέργειας που έχουμε, (όπως φαίνονται στον πίνακα και που είναι ίδιοι για όλα τα έτη) και έτσι βγάζουμε το ποσό επιστροφής ανά στρέμμα.

Για παράδειγμα, στο βαμβάκι:

 • για το έτος 2013: 0,330-0,066 = 0,264 ευρώ Χ 30 λίτρα/στρ= 92 ευρώ/στρ.
 • για το έτος 2015: 0,330-0,230= 0,1 ευρώ Χ 30 λίτρα/στρ.= 3 ευρώ/στρ.
 • για το έτος 2016: 330-0,097= 0.233 ευρώ Χ 30 λίτρα/στρ.= 6.99 ευρώ/στρ.

 

Έτσι ομοίως με βάση τα παραπάνω παραδείγματα μπορούμε να υπολογίσουμε για όλα τα έτη, τι επιστροφή αγροπετρελαίου δικαιούμαστε ανά στρέμμα και ζώο.

Εμείς, ενδεικτικά, σας παραθέτουμε, στο σχετικό πίνακα,  ορισμένες καλλιέργειες και εκτροφές, με τα επιστρεφόμενα ποσά για κάθε έτος, ανά στρέμμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ποσά επιστροφής του αγροτικού πετρελαίου ανά στρέμμα που αναγράφονται για το έτος 2013, θα πρέπει να τα μειώσετε στο ήμιση, διότι θα πληρωθεί η β’ δόση, αφού η α΄δόση ήδη έχει πληρωθεί.     

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΖΩΟ

2013(ευρώ/στρ)

2014(ευρώ/στρ)

2015(ευρώ/στρ)

2016(ευρώ/στρ)

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ

7,39

7,39

2,8

6,52

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΜΗΔΙΚΗ)

4,22

4,22

1,6

3,72

ΒΑΜΒΑΚΙ

7,92

7,92

3

6.99

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΣΙΤΗΡΑ ΨΥΧΑΝΘΗ)

7,92

7,92

3

6.99

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

7,92

7,92

3

6.99

ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ

2,29

2,29

0,87

2,02

ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

3,4

3,4

1,3

3,02

ΣΙΤΑΡΙ

4,22

4,22

1,6

3,72

ΑΙΓΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ

0,76/ζώο

0,76/ζώο

0,29/ζώο

0,67/ζώο

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ

0,76/ζώο

0,76/ζώο

0,29/ζώο

0,67/ζώο

ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ-ΑΡΣΕΝΙΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ

6,33/ζώο

6,33/ζώο

2,4/ζώο

5,59/ζώο