fbpx
0.9 C
Alexandroupoli
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Παράταση καταβολής ειδικής επιδότησης ανεργίας στους εργαζόμενους της ΕΒΖ

- Χορηγούμενη-

Την παράταση καταβολής της ειδικής επιδότησης ανεργίας στους εργαζόμενους της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε» (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.), περιγράφει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εξέδωσαν τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών.

Την παράταση καταβολής της ειδικής επιδότησης ανεργίας στους εργαζόμενους της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε» (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.), περιγράφει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εξέδωσαν τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών. Όπως ξεκαθαρίζεται η παράταση αφορά όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3996/2011 «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης» και τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 1117/52/19-1-2012 (Β’ 35) υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ.», για 24 μήνες από τη λήξη της, για κάθε δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι η παράταση χορήγησης της ειδικής επιδότησης ανεργίας αρχίζει από τη λήξη της αρχικής ορισθείσας διάρκειας του προγράμματος δηλαδή των 60 μηνών για τους δικαιούχους που δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, δηλαδή των 24 μηνών.

Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας είναι ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού ή του 25νταπλασίου του ημερομισθίου που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ` έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, αρχής γενομένης από 01-01-2012. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ.

Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους κλάδους του Ε.Φ.Κ.Α., του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και του Τ.Α.Υ.Ε.Β.Ζ. στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί. Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο Ο.Α.Ε.Δ, οι δε σχετικές δαπάνες εργοδότη και ασφαλισμένου βαρύνουν το παρόν πρόγραμμα επιδότησης. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.825/1978 (Α` 189), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων.

Σε περίπτωση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 40 του Ν.3996/2011, ο χρόνος της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εναπομείναντος αριθμού πλασματικών χρόνων, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ – τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι εισφορές για κύρια ασφάλιση, επικουρική ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται επί της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη λύση της σύμβασης εργασίας, στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι, βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθόλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης. Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι μήνες κατά τους τελευταίους 12 μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του πρώην Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., λόγω της ειδικότητας τους ή της φύσης της εργασίας τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας. Για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ – τ. Ε.Τ.Α.Α. – τ. Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., καταβάλλεται η εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3β του ν.4387/2016 (Α’38) υπολογιζόμενη επί της ως άνω ορισθείσας βάσης για τους ασφαλισμένους του πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Για την εφαρμογή και μόνο του άρθρου 33 του Ν. 3762/2009, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις χορήγησης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης για κάθε υπαχθέντα στην ειδική επιδότηση ανεργίας της παρούσας απόφασης, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατεξαίρεση του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1358/1983 (Α` 64), όπως ισχύει, ο οποίος αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης. Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1358/1983, είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι εργαζόμενοι, κατά τον μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτατο όριο αυτών.

Ειδικά για την παράταση καταβολής της ειδικής επιδότησης ανεργίας η απόφαση ορίζεται τα εξής:
1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ουδεμία μεταβολή στις προϋποθέσεις επιδότησης η καταβολή της στο δικαιούχο συνεχίζεται, εφόσον αυτός προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ:
α) Ισχύον δελτίο ανεργίας
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν είχε καμία απασχόληση ως μισθωτός ή ως έμπορος ή ως ελεύθερος επαγγελματίας κατά το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προηγούμενης υπαγωγής του στην ειδική επιδότηση ανεργίας προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ.
2. Σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή αναφορικά με το δικαίωμα είσπραξης της επιδότησης (όπως αναστολή, διακοπή), ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρει τυχόν απασχόληση του ως μισθωτού ή ως εμπόρου ή ως ελεύθερου επαγγελματία κατά το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προηγούμενης υπαγωγής του στην ειδική επιδότηση ανεργίας προσωπικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ, καθώς και τυχόν γεγονότα που αφορούν το πρόσωπό του και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, επιφέρουν αναστολή ή διακοπή της επιδότησης ανεργίας, προσδιορίζοντας τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης για κάθε μία από τις παραπάνω απασχολήσεις ή γεγονότα και προσκομίζοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 1. Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ βεβαίωση του ΕΦΚΑ περί της πιθανής ημερομηνίας πλήρους συνταξιοδότησης του, στην οποία θα αναφέρονται επίσης:
  α. Ο ΚΑΔ.
  β. Η ειδικότητα.
  γ. Το πακέτο κάλυψης.
  δ. Η ασφαλιστική κλάση.
  ε. Τα ποσοστά εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου

Το ποσό της ειδικής επιδότησης ανεργίας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στο δικαιούχο, μετά από τη συμπλήρωση κάθε μηνός ανεργίας με την επίδειξη του ισχύοντος δελτίου ανεργίας του. Η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας διακόπτεται με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη. Η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας αναστέλλεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτούμενου. Κατά τα λοιπά (όπως αναστολή, διακοπή, αυτοπρόσωπη παρουσία του ασφαλισμένου στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 2961/54, όπως έχουν τροποποιηθεί μεταγενέστερα και όπου δεν έρχονται σε αντίφαση με την παρούσα απόφαση. Η αξίωση για την ειδική επιδότηση ανεργίας παραγράφεται μετά 60 ημέρες από τότε που καθίσταται απαιτητή. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του αιτούντος επιλύεται από την Επιτροπή ΕΛΕΚΠ, οι αποφάσεις της οποίας υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος καλύπτονται κατά 40% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), κατά 40% από τον Λογαριασμό Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Λ.Α.Ε.Κ.) και κατά 20% από την Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Το ποσό του 20% της δαπάνης που καλύπτεται από την Ε.Β.Ζ. Α.Ε. αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.Δ. προκαταβολικά στην αρχή κάθε έτους και ειδικότερα για το έτος 2017 μετά τη δημοσίευση της παρούσας και όχι αργότερα από την 31/1/2018, με κατάθεση στον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης.

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο