23.8 C
Alexandroupoli
Τετάρτη, 10 Αυγούστου, 2022

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε. Ξάνθης λόγω εργασιών επισκευής του οδικού δικτύου

- Χορηγούμενη-
Απόφαση περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου {Επισκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ.} υποέργο {Επισκευές φθορών γεφυρών – τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε.Ξάνθης.
Έχοντας υπόψη :
α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 2696 / 1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
β) Τα υπ’ αριθμό 4471/19/2648568 από 11/12/2019 και 4471/19/235398 από 05/11/2019 έγγραφα του Τ.Τ. Ξάνθης.
γ) Την υπ’ αριθμό 184660/Ξ-ΔΤΕ-4408 εισήγηση για έγκριση εργοταξιακής σήμανσης προς ρύθμιση της κυκλοφορίας της Π.Ε. Ξάνθης / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων από 31/10/2019
δ) Την υπ’ αριθμό 3858 έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 02/12/2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
ε) Την υπ’ αριθμό 4179 έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 09/12/2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
στ) Μελέτη Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της «ΖΑΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.» 
ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και οχημάτων
α) Εγκρίνουμε όπως πραγματοποιηθούν τα εν λόγω έργα, όπως αυτά περιγράφονται στα ανωτέρω (γ), (δ), (ε) και (στ) σχετικά και τον περιορισμό – ρύθμιση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων λόγω εργασιών που πρόκειται να λάβουν χώρα στο πλαίσιο του υποέργου «Επισκευές φθορών γεφυρών – τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολική Μακεδονίας – Θράκης»,  σε όλα τα αναφερόμενα σημεία – τοποθεσίες. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται: «Το οδικό δίκτυο που ανήκει στην Π.Ε. Ξάνθης περιλαμβάνει γέφυρες που χρήζουν εργασιών αποκατάστασης των αρμών τους, των μεταβατικών επιχωμάτων τους, της στεγανοποίησής τους και της αποκατάστασής του σκυροδέματος σε σημεία όπου αποκαλύφθηκε ο οπλισμός λόγω οξείδωσής του. Επιπλέον τα σημεία αυτά είναι διάσπαρτα σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο του Νομού και επιπρόσθετα η άσφαλτος σε ορισμένα σημεία έχει αποκολληθεί ή παρουσιάζει σαθρότητα…..» κτλ. Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται – διακόπτεται σταδιακά, ανάλογα την έκταση των εργασιών και των κυκλοφοριακών συνθηκών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα διακόπτεται ολοκληρωτικά.  
β) Η ισχύς της παρούσης ορίζεται μέχρι την 23/03/2021, ενώ σε περίπτωση ανάγκης παράτασης του έργου κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

γ) Κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης, με ευθύνη του αναδόχου. Τα χρονικά διαστήματα που εκτρέπονται τα οχήματα στο αντίθετο ρεύμα, να τοποθετούνται σε αμφότερες τις πλευρές σημαιοφόροι σε κατάλληλα και ασφαλή σημεία, φορώντας πάντα τον ενδεικνυόμενο ρουχισμό ώστε να είναι έγκαιρα ορατοί από όλους τους οδηγούς.  
δ) Σημειώνεται ότι οι εργασίες θα λαμβάνουν χώρα μόνο κατά τις ώρες της ημέρας και όχι κατά τη διάρκεια επίσημων αργιών (π.χ. Αγίου Πνεύματος, Δεκαπενταύγουστος κτλ) και σε καμία περίπτωση δεν θα καλύπτεται το πλάτος όλης της οδού. Επιπλέον, με το πέρας κάθε ημέρας εργασίας, η οδός να παραδίδεται στην κυκλοφορία στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, καθαρή από ξένες ύλες, διάφορα υλικά ή εργαλεία – μηχανήματα.  
ε) Η υπεύθυνη εταιρεία να ενημερώνει τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης ή σε συντρέχουσα περίπτωση το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα της Διευθύνσεώς μας, για ρύθμιση τυχόν λεπτομερειών.  
στ) Με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες – Φορείς να τοποθετηθεί την απαραίτητη σε κάθε περίπτωση σήμανση, σε κατάλληλα σημεία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07 και το Ν.4313/2014, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.


Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν από την ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έως την 23/03/2021, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και εφαρμόζονται κατά τμήμα από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπομένων πινακίδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, το οποίο δύναται ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες να διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων, για όσο χρόνο απαιτηθεί, με σχετική αναφορά στην Υπηρεσία μας.
Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 3, 4, 16, 34, 103, 104 και 105 του Ν. 3542 / 2007 “ Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

Επίσης αποφασίστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να πραγματοποιηθούν έργα ασφαλτόστρωσης, στο πλαίσιο του υποέργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολική Μακεδονίας – Θράκης» στα εξής σημεία:
1) Στο τμήμα στην ευθεία της ΤΕΞΑΝ ως εμφαίνεται στο σχέδιο 1 της Μελέτης Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – Μελέτη Εργοταξιακής σήμανσης της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
2) Στο τμήμα εξόδου από οικισμό Βαφέικα έως την επιχείρηση «FreshCo», ως εμφαίνεται στο σχέδιο 2 της Μελέτης Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – Μελέτη Εργοταξιακής σήμανσης της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»..
3) Εργασίες κατασκευής ερεισμάτων στα ανωτέρω αναφερόμενα σημεία, κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης.
Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται – διακόπτεται σταδιακά, ανάλογα την έκταση των εργασιών και των κυκλοφοριακών συνθηκών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα διακόπτεται ολοκληρωτικά.
 
β) Η ισχύς της παρούσης ορίζεται μέχρι την 17/11/2020, ενώ σε περίπτωση ανάγκης παράτασης του έργου κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τα ισχύοντα.


γ) Κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης, με ευθύνη του αναδόχου. Τα χρονικά διαστήματα που εκτρέπονται τα οχήματα στο αντίθετο ρεύμα, να τοποθετούνται σε αμφότερες τις πλευρές σημαιοφόροι σε κατάλληλα και ασφαλή σημεία, φορώντας πάντα τον ενδεικνυόμενο ρουχισμό ώστε να είναι έγκαιρα ορατοί από όλους τους οδηγούς.
- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο

‘Ερχεται η «απελευθέρωση» των ΚΤΕΛ

Σε σύγχρονες βάσεις επιδιώκει να θέσει τη λειτουργία των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το υπουργείο καταθέτει το φθινόπωρο προς διαβούλευση...

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ