Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αποκατάσταση φωτισμού στο οδικό δίκτυο του Έβρου

Στην Ε.Ο. Νο 2 Μέστης – Γέφυρας Κήπων, στην Ε.Ο. Νο 51 Αρδανίου- Ορμενίου (έως Μάνδρα) και στην Ε.Ο. Νο 53 Αλεξανδρούπολης – Μικρού Δερείου

Αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προς τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και την στένωση του οδοστρώματος στην Ε.Ο. Νο 2 Μέστης – Γέφυρας Κήπων, στην Ε.Ο. Νο 51 Αρδανίου- Ορμενίου (έως Μάνδρα) και στην Ε.Ο. Νο 53 Αλεξανδρούπολης – Μικρού Δερείου για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα δίκτυα φωτισμού των κόμβων του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω (3) σχετικό και την μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης:

α) Στην Ε.Ο. Νο 2 Μέστης – Γέφυρας Κήπων και στην Ε.Ο. Νο 51 Αρδανίου- Ορμενίου (έως Μάνδρα) οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά με στένωση της πλευράς του ρεύματος κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες με εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προς το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας το πλάτος του οποίου θα είναι τουλάχιστον 5,50 μέτρα, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και των δύο κατευθύνσεων.

β) Στην Ε.Ο. Νο 53 Αλεξανδρούπολης – Μικρού Δερείου οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά με στένωση της πλευράς του ρεύματος κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες και η κίνηση των οχημάτων προς το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας, το πλάτος του οποίου θα είναι τουλάχιστον 3,25 μέτρα, θα είναι εναλλάξ σε ίσο χρόνο, με την βοήθεια προσωπικού του αναδόχου του έργου, οι οποίοι θα είναι ενδεδυμένοι με κατάλληλο εξοπλισμό(ανακλαστική ενδυμασία, σημαίες κ.λ.π).

γ) Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη σήμανση για τη σταδιακή μείωση της ταχύτητας των οχημάτων από 50χλμ/ώρα σε απόσταση 350 μέτρων από το σημείο εκτέλεσης των εργασιών και στα 30 χλμ/ώρα σε απόσταση 150 μέτρων από σημείο εργασιών αντίστοιχα.

γ) Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας , από 07:00 έως 17:00 και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία , απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

Οι διατάξεις  της απόφασης αυτής, ισχύουν από 23-09-2019 και θα διαρκέσουν μέχρι 10-12-2019, από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.3861/2010 ενώ εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου «ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ Νικολάου», ο οποίος επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.