Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 420 του Π.Κ.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4, 52 παρ. 2, 103,104,105 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ Α-57) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν με νεότερες διατάξεις του Ν.3542/07 (ΦΕΚ-Α-50).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ Α-162) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
  5. Την υπ’ αριθμό 01/2017 από 10-01-2017 Απόφασή μας και
  6. Αποσκοπούντες στην ομαλή – ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμενη

 Άρθρο 1ο

Την άρση τής υπ’ αριθμό 01/2017 από 10-01-2017 Απόφασής μας και του μέτρου απαγόρευσης της κίνησης των οχημάτων στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και των βαρέων οχημάτων στο Εθνικό Οδικό δίκτυο Ορμενίου – Αλεξανδρούπολης, καθόσον από την 09:00΄ ώρα της σήμερον, εξέλειπαν (στο σύνολό τους) οι λόγοι για τους οποίους αυτή εξεδόθη.

Άρθρο 2ο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Ορεστιάδα 12 Ιανουαρίου 2017

Ο

                                                                    Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

                                                             Πασχάλης Κ. ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ

                                                               Αστυνομικός Διευθυντής