Απόφαση ματαίωσης όλων των καρναβαλικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ορεστιάδας μέχρι 02/03/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν.

2. Την Αρ. Πρωτ.: 13776/27.02.2020 ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΥΓΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

3. Το ΦΕΚ 648/Β’/27.02.2020. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη ματαίωση όλων των καρναβαλικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ορεστιάδας μέχρι 02/03/2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ