fbpx
13.9 C
Alexandroupoli
Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Αγανάκτηση του Β. Μαυρίδη για την ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά με πρώην εργαζόμενο στη ΔΕΥΑΟ

- Χορηγούμενη-

Μια υπόθεση που αφορά απόλυση ενός εργαζομένου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας έφτασε στη Βουλή μετά από ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ Δελή και Στολτίδη οι οποίοι ζητούν την άμεση επίλυση του προβλήματος με οριστικοποίηση του εργαζομένου και καταβολή των δεδουλευμένων που δεν εισέπραξε.

Αναλυτικά η κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ:

Να δοθεί οριστική λύση στην εργασιακή ομηρία του Δημήτρη Γραμμενούδη εργαζομένου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ορεστιάδας, ΠΕ Έβρου

Ο κ. Δημήτρης Γραμμενούδης με την 14/09-13.7.2009 ομόφωνη Απόφαση του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου ΒΥΣΣΑΣ κατατάχτηκε ως ΙΔΑΧ Ελεγκτής Καταμετρητής Τ.Ε σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και στις 19.8.2009 υπέγραψε με την Δ.Ε.Υ.Α.Β. Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου. Με την με αριθμό 95/28-2-2011 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ορεστιάδας αποφασίστηκε η συγχώνευση των Νομικών Προσώπων της ΔΕΥΑ Βύσσας και της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και η ένταξη των υπηρεσιών ύδρευσης των ΔΕ Τριγώνου και Κυπρίνου σε νέο ΝΠ «ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», στο οποίο και μεταφέρθηκε ως ΙΔΑΧ Ελεγκτής Καταμετρητής και ο κ. Δημήτρης Γραμμενούδης. Στην συνέχεια η ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ , με την υπ αριθμ. 78/22-9-2011 απόφασης της, κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 13044/24-8-2011 έγγραφου του ΑΣΕΠ, κατήγγειλε την σύμβαση του κ. Δ. Γραμμενούδη ως μη νόμιμη και τον απόλυσε.

Ο κ. Δ. Γραμμενούδης Δημήτριος με την υπ’αριθμ. 956/31-7-2017 αίτηση του, προς το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Ο., αιτήθηκε την κατάταξη του στο προσωπικό αορίστου χρόνου, βάσει του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Ν. 4483/2017. Στη συνέχεια, το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας, με τις με αριθμό 72/26-9­-2017 και 11/22-2-2018 αποφάσεις του, έκανε δεκτή την παραπάνω αίτηση καθώς έκρινε ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος συνδεόταν κατά τη στιγμή της προσαρμογής της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας στις διατάξεις του ν. 3852/2010 σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 ν. 4483/2017 και της αιτιολογική έκθεση του ίδιου νόμου καθώς και στην με αριθμό 33/17-11­2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολούθως, το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας, με την υπ’ αρ.4/2019 απόφαση του, ανακάλεσε τις 72/2017 και 11/2018 αποφάσεις του σχετικά με την κατάταξη του Γραμμενούδη Δημητρίου σε θέση αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4483/2018 και αποφάσισε την οριστική απόλυση του. Όπως ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του ο κ. Δημήτρης Γραμμενούδης, ζήτησε την ακύρωση της απόλυσης του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, της οποίας η απόφαση (αρ.πρωτ. 7001+6877+5125/1.4.2019), ήταν να ακυρώσει την απόλυση του ως παράνομη και να διαταχθεί η ΔΕΥΑ Ορεστιάδας να τον επαναπροσλάβει με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Επειδή η συγκεκριμένη απόφαση δεν ήταν αρεστή στο ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06, για να ακυρωθεί η προαναφερόμενη απόφαση του Συντονιστή και να απολυθεί εκ νέου ο εργαζόμενος Δ. Γραμμενούδης. Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152, με την (23/2019) απόφαση της απέρριψε ομόφωνα την προσφυγή της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας κατά της (υπ’ αριθμ. αρ.πρωτ. 7001+6877+5125/1.4.2019) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας, δείχνοντας μια ιδιαίτερη εμμονή σε βάρος του κ. Δ. Γραμμενούδη, αποφάσισε (απόφαση 110/17.9.2019) την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά: α) της (υπ’ αριθμ. αρ.πρωτ. 7001+6877+5125/1.4.2019) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης & β) της (υπ’ αριθμ. 23/2019) απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152. Να σημειωθεί πως ο κ. Δημήτριος Γραμμενούδης αν και εξακολουθεί να εργάζεται όλο αυτό το διάστημα κανονικά ως καταμετρητής στη ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, παραμένει απλήρωτος επί 21 μήνες (!), αδυνατώντας να επωμισθεί πλέον το όποιο οικονομικό κόστος της υπεράσπισης του ενώπιον του ΣτΕ.

Επειδή: στο άρθρο 13 του Ν. 4483/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 108 του Ν. 4583/2018 (έναρξη ισχύος 18-12-2019) ορίζεται ότι «Το προσωπικό που υπηρετούσε με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, σε επιχειρήσεις του Ν. 1069/1980 και δεν κατατάχθηκε σε αντίστοιχες θέσεις, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, κατατάσσεται, ύστερα από αίτηση του, σε θέσεις αορίστου χρόνου, με απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τη νομιμότητα της κατάταξης αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις κατά την ημερομηνία συγχώνευσης.

Στην έννοια της απορροφώσας, υπάγονται και οι επιχειρήσεις του ν 1069/1980 που επέκτειναν την εδαφική αρμοδιότητα τους δυνάμει του Ν. 3852/2010. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3801/2009 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζόμενους αυτούς» στο άρθρο 64 του Ν. 3801/2009 προβλέπεται ότι «Μεταφορά υπαλλήλων δημοτικών επιχειρήσεων σε δήμους, κοινότητες και σε κάθε μορφής νομικά πρόσωπα αυτών, που γίνεται υπό τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006, κατόπιν αποφάσεων του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από την διαδικασία, η οποία τηρήθηκε κατά την πρόσληψη τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρείται νόμιμη από την ημερομηνία λήψεως των σχετικών αποφάσεων των ανωτέρω Συμβουλίων».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, ποια επείγοντα μέτρα θα πάρει για την οριστική, επιτέλους, επίλυση του εργασιακού προβλήματος του κ. Δημητρίου Γραμμενούδη εργαζόμενου της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, καθώς και την άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων του.

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας

Σε όλα τα παραπάνω απαντά στους βουλευτές ο δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης με την παρακάτω επιστολή:

Επιστολή-προς-Βουλευτές-ΚΚΕ

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο