240 χιλ. € στο Δήμο Σαμοθράκης από τους πόρους για νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της Ελλάδας

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, κατανέμεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό ύψους 24.300.000,00 ευρώ σε 89 δήμους της χώρας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

Το ποσό των 24.300.000 ευρώ κατανέμεται στους δήμους, βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τα ποσά αυτά διατίθενται στους δικαιούχους δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανώ, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.